Y stori hyd yn hyn

Bu'r adolygiad sector hwn yn helaeth ac mae wedi cynnwys:

  • cyfweliadau gyda mwy na 100 o randdeiliaid yn y sector, gan gynnwys cynrychiolwyr o ysgolion, addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith, addysg uwch a chyflogwyr; 
  • grwpiau ffocws gyda mwy na 350 o ddysgwyr yn astudio cymwysterau sector-benodol mewn ysgolion, addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith;  
  • adolygiad technegol manwl o gynnwys ac asesiad y cymwysterau a ddilynir yn aml gan ddysgwyr yn y sector; 
  • arfarniad cymharol bwrdd gwaith o gymwysterau a ddefnyddir mewn gwledydd eraill – a gynhaliwyd gan Semta International (corff y sector yn y DU) – i nodi arfer da y gellid ei fabwysiadu yng Nghymru;
  • Arolwg ar-lein a gynhaliwyd rhwng Ionawr a Chwefror 2020 a'i nod oedd dal barn rhanddeiliaid ymhellach nad oeddent wedi cael cyfle i gyfrannu at yr adolygiad o'r blaen. Diolch i bawb a gymerodd yr amser i ymateb i'r arolwg.  

Rydym wedi cynnull panel o randdeiliaid sy'n cynnwys cynrychiolwyr o gyflogwyr, darparwyr dysgu a chyrff cyhoeddus sydd â diddordeb i roi cyngor i ni ac i brofi ein trywyddau ymholi.