Adolygiad o’r sector teithio, twristiaeth, hamdden, lletygarwch ac arlwyo: Holiaduron Ar-lein

Mae Cymwysterau Cymru eisiau clywed eich barn chi am gymwysterau a'r system gymwysterau yn y sector teithio, twristiaeth, lletygarwch ac arlwyo.

Rydyn ni’n annog dysgwyr, darparwyr dysgu a chyflogwyr i gymryd rhan. 

Rydyn ni eisiau gwybod: 

  • A yw cymwysterau'n diwallu anghenion dysgwyr, darparwyr dysgu a chyflogwyr? 
  • Ydyn nhw’n gyfoes ac yn berthnasol? 
  • Ydyn nhw'n paratoi dysgwyr yn dda ar gyfer cyflogaeth? 
  • A yw'r asesiad yn briodol ac yn deg? 
  • Pa welliannau y gellid eu gwneud? A; 
  • Pa sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y dyfodol? 

Gallwch gymryd rhan yn y Gymraeg neu'r Saesneg drwy glicioisod.  

                               

Bydd canfyddiadau'r arolygon yn cael eu hystyried ochr yn ochr â gwybodaeth a gasglwyd eisoes o ymgysylltu â rhanddeiliaid i'w casglu a'u cyhoeddi fel rhan o adroddiad yr adolygiad sector. Bydd yr holl ymatebion yn gwbl ddienw, ac ni fydd unrhyw unigolyn neu leoliad yn cael ei nodi.