Hyfforddiant Athrawon

Mae Cymwysterau Cymru a'r corff dyfarnu WJEC yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau hyfforddi i gefnogi dysgeidiaeth gyntaf y cymwysterau TAG ac Amgylchedd Adeiledig TGAU newydd.

Cymwysterau Cymru a CBAC i gynnig rhaglen hyfforddi am ddim i athrawon TAG yr Amgylchedd Adeiledig

Mae Cymwysterau Cymru wedi llunio gofynion ar gyfer cymhwyster TAG UG/Safon Uwch newydd Yr Amgylchedd Adeiledig, a fydd ar gael i'w gyflwyno o fis Medi 2022. CBAC sy'n datblygu'r cymhwyster ar hyn o bryd.

Cynlluniwyd y cymhwyster i apelio at ystod eang o ddysgwyr sydd â diddordeb mewn ymgymryd â rôl broffesiynol neu dechnegol yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig neu barhau â'u hastudiaethau yn y maes hwn mewn addysg uwch, a gellid eu cymryd ochr yn ochr ag ystod eang o bynciau eraill.

Er mwyn cefnogi ymarferwyr i gyflwyno'r cymhwyster hwn yn effeithiol, mae Cymwysterau Cymru yn ariannu rhaglen hyfforddi am ddim. Bydd CBAC yn darparu'r rhaglen a bydd yn cynnwys chwe gweithdy hyfforddi rhithwir ac yn darparu amrywiaeth o adnoddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth. Mae'r sesiwn rithwir gyntaf wedi'i threfnu ar gyfer 17 Tachwedd 2020, 3:30 – 5:30.

Nod y sesiwn gyntaf fydd gweithio gyda'r rhai sy'n bresennol i nodi'r pum maes blaenoriaeth ar gyfer hyfforddi a datblygu, yn seiliedig ar y tasgau a'r cynnwys sy'n ofynnol yn y cymhwyster newydd. Bydd pob un o'r meysydd blaenoriaeth hyn yn brif ffocws y gweithdai hyfforddi dilynol, a gynhelir bob tymor rhwng mis Ionawr 2021 a mis Gorffennaf 2022. 

I gofrestru ar gyfer y sesiwn gyntaf, cofrestrwch yma:

https://wjec.ticketsolve.com/shows/873622126/events/129334792?locale=cy-CY

I gael gwybod am y newyddion a'r datblygiadau diweddaraf a newyddion pwnc gan CBAC, llenwch y ffurflen yn y ddolen isod.

https://www.cbac.co.uk/home/tanysgrifiwch-am-ddiweddariadau/ 

 

Cymwysterau Cymru a CBAC i gynnig rhaglen o weminarau ar gyfer athrawon TGAU Amgylchedd Adeiledig

Mae Cymwysterau Cymru yn falch o fod wedi cymeradwyo cymhwyster newydd TGAU Amgylchedd Adeiledig CBAC a fydd ar gael i'w gyflwyno o fis Medi 2021.

Dyluniwyd y cymhwyster er mwyn cyflwyno dysgwyr i'r amgylchedd adeiledig, a datblygu eu dealltwriaeth ohono, gan gynnwys y crefftau a'r rolau sydd ynddo, yr offer, y technolegau a'r deunyddiau a ddefnyddir wrth ei adeiladu a'i gynnal a’i gadw, a'r prosesau sy'n gysylltiedig â'i ddylunio.

Er mwyn cefnogi canolfannau i baratoi ar gyfer darparu'r cymhwyster hwn, cyn bo hir bydd Cymwysterau Cymru yn rhannu manylion rhaglen o weminarau er mwyn i ymarferwyr gynnig safbwyntiau'r diwydiant ar gynnwys y cymhwyster TGAU newydd a gefnogir gan CBAC. Bydd y gweminarau hyn yn cychwyn fis Ionawr 2021 a byddant yn cael eu cynnal yn fisol hyd at haf 2021. Byddwn yn rhannu mwy o fanylion, trwy ein gwefan ac yn uniongyrchol â chanolfannau ddechrau mis Rhagfyr.