Cymwysterau Gwasanaethau Adeiladu

Gwnaeth Adeiladu'r Dyfodol, ein hadolygiad o gymwysterau ym maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn 2018, dynnu sylw at yr angen i ddiwygio cymwysterau yn y sector. Mae'r sector hwn yn hollbwysig i economi Cymru ac mae ei flaenoriaethau yn datblygu o hyd. Mae angen pobl sy'n meddu ar y sgiliau i weithio gyda thechnolegau presennol a newydd a gydag adeiladau newydd a rhai traddodiadol. Mae'n hollbwysig bod y sector yn cael cymorth drwy gymwysterau dilys, dibynadwy, hydrin sy'n ennyn diddordeb.

Ers mis Hydref 2018, rydym wedi bod yn gweithio gyda chyrff y sector, cyflogwyr, arbenigwyr, darparwyr addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith i nodi sut y gallai'r cymwysterau newydd fynd i'r afael ag anghenion dysgwyr a chyflogwyr yn y ffordd orau posibl.

Rydym yn comisiynu gwaith i ddatblygu cymhwyster Sylfaen newydd ym maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig a chymwysterau Dilyniant a Phrentisiaeth ym maes Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu ac Adeiladu.  Bydd y cymwysterau hyn ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2021.

Rydym hefyd yn datblygu meini prawf cymeradwyo ar gyfer y canlynol:

  • Cymhwyster TGAU newydd ym maes yr Amgylchedd Adeiledig i'w addysgu o fis Medi 2021
  • Cymhwyster UG a Safon Uwch ym maes yr Amgylchedd Adeiledig* i'w addysgu o fis Medi 2022.

Gwahoddir cyrff dyfarnu i gyflwyno cymwysterau i'w cymeradwyo yn erbyn y meini prawf hyn.

Gyda'i gilydd, bydd y gyfres newydd o gymwysterau yn mynd i'r afael â nifer o'r materion a nodwyd yn Adeiladu'r Dyfodol.  

Bydd cyfle i randdeiliaid gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu'r cymwysterau newydd hyn drwy grwpiau ffocws a thrafod, paneli cyfweld ac adolygu, ynghyd â rhaglen o reoli newid er mwyn helpu i baratoi ar gyfer y dyfodol. Bydd y cyfleoedd hyn i fwydo i mewn i'r cymwysterau yn parhau dros y misoedd a'r blynyddoedd i ddod.