Diwygio cymwysterau yn y sector

Pan fyddwn yn diwygio cymwysterau yng Nghymru, rydym yn defnyddio'r un dull gweithredu ar y cyfan, sy'n cynnwys:

  • Gweithio gydag arbenigwyr asesu, darparwyr dysgu, cyflogwyr a'r sector ehangach i ddatblygu gofynion cymwysterau sylfaenol drafft. Bydd yr argymhellion hyn yn amlinellu'r diben a awgrymwyd, y cynnwys sylfaenol, maint, strwythur a chyfundrefn asesu ar gyfer pob cymhwyster sy'n cael ei ddatblygu;
  • Ar gyfer gofynion sylfaenol drafft, rydym fel arfer yn defnyddio arolwg ar-lein a dulliau ymgysylltu wyneb yn wyneb er mwyn ymgysylltu â grŵp ehangach o randdeiliaid, y cyhoedd a'r cyrff dyfarnu sydd wedi mynegi diddordeb, neu sydd wedi'u comisiynu i ddatblygu'r cymwysterau newydd;
  • Ar ôl y broses ymgysylltu, rydym yn adolygu'r holl adborth a gafwyd a, lle y bo'n briodol, rydym yn gwneud newidiadau i'r gofynion cymwysterau sylfaenol. Byddwn hefyd yn amlinellu'r gofynion dyfarnu technegol a darparu sydd eu hangen er mwyn sicrhau bod y broses asesu yn ddibynadwy ac yn ddilys a chaiff yr holl wybodaeth hon ei chyhoeddi fel Meini Prawf Cymeradwyo Cymwysterau;
  • Yna, bydd y corff/cyrff dyfarnu sy'n bwriadu darparu'r cymhwyster yn datblygu manyleb cymhwyster ac asesiadau enghreifftiol sy'n bodloni'r gofynion a bennwyd yn y meini prawf cymeradwyo ac yn cyflwyno'r rhain i ni eu hadolygu;
  • Mae ein tîm cymeradwyo yn adolygu'r hyn a gaiff ei gyflwyno er mwyn sicrhau ei fod cydymffurfio â phob un o'n gofynion rheoleiddio. Caiff adroddiad ei anfon yn ôl at y corff dyfarnu yn cynnwys adborth a'r newidiadau y mae angen eu gwneud i'r hyn a gyflwynwyd. Gall y broses o adolygu'r hyn a gyflwynwyd a'r broses ddiwygio ddigwydd nifer o weithiau cyn y byddwn yn fodlon bod y cymhwyster yn barod i'w gyflwyno i ddysgwyr.

Gwaith cyfredol

Rydym yn comisiynu corff dyfarnu (neu gonsortiwm o gyrff dyfarnu) i ddatblygu a dyfarnu cyfres newydd o gymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaeth ym maes Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu ym maes Adeiladu. Bydd y cymwysterau hyn yn darparu llwybrau clir rhwng addysg bellach, prentisiaethau a chyflogaeth.  

Mae'n hanfodol bod gan Gymru y setiau sgiliau sydd eu hangen i weithio yn y blynyddoedd sydd i ddod – ar gyfer adeiladu datblygiadau newydd ac ar gyfer gweithio ag adeiladau hŷn.  Sicrheir y bydd y cymwysterau newydd yn addas at y dyfodol, er mwyn bod yn ymatebol i anghenion newidiol y sector amgylchedd adeiledig. 

Er mwyn ehangu apêl gyrfaoedd ym maes yr amgylchedd adeiledig i bobl ifanc, byddwn hefyd yn goruchwylio'r gwaith o gyflwyno cymhwyster TGAU a Safon Uwch newydd ym maes yr Amgylchedd Adeiledig. Bydd y cwrs Safon Uwch yn apelio at ddysgwyr sy'n ceisio symud ymlaen at gyrsiau gradd addysg uwch sy'n ymwneud â dylunio ac adeiladu neu at y rhai sy'n chwilio am gyflogaeth mewn rolau technegol.

Nid yw'r cymwysterau hyn wedi'u cynnwys yn y broses hon, sy'n golygu y bydd cyrff dyfarnu cydnabyddedig addas yn gallu cyflwyno manylebau i'w cymeradwyo ar ôl i'r meini prawf gael eu cyhoeddi. Ar ôl ceisio mynegiannau o ddiddordeb, rydym yn falch bod CBAC wedi cadarnhau ei fwriad i ddatblygu'r cymwysterau hyn ac wedi gweithio gyda ni drwy'r broses ddatblygu.