Diwygio'r Cwricwlwm

Roedd Dyfodol Llwyddiannus (Donaldson, 2015) yn adolygiad annibynnol o'r cwricwlwm cenedlaethol a'r trefniadau asesu yng Nghymru. Wedi'i gyhoeddi ym mis Chwefror 2015, mae'r adolygiad yn cynnwys 68 o argymhellion, y mae 19 ohonynt yn ymwneud ag asesu. Mae'r holl argymhellion hyn wedi cael eu derbyn gan Lywodraeth Cymru. Mae Cymwysterau Cymru wedi chwarae rhan yn y broses o ddatblygu'r cwricwlwm newydd ac mae'r rôl honno yn parhau.

Mewn ymateb i'r argymhellion yn yr adolygiad, caiff cwricwlwm newydd ei ddatblygu. Gan fod y cwricwlwm newydd hwn yn cael ei gynllunio i gwmpasu darpariaeth ysgol wladol ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 16 oed, nid yw cymwysterau Safon Uwch yn rhan o'r gwaith diwygio, ond gellid effeithio arnynt.

Newidiwyd yr amserlen ar gyfer cyflwyno'r cwricwlwm newydd yn ddiweddar. Ar hyn o bryd bwriedir iddo gael ei gyflwyno o fis Ionawr 2019 ond ni chaiff ei addysgu tan fis Medi 2022. Caiff y gwaith o ddatblygu a gweithredu'r cwricwlwm newydd ei arwain gan aelodau o Adran Addysg Llywodraeth Cymru sy'n gweithio'n agos gydag athrawon Arloesi o chwe Maes Dysgu a Phrofiad; Mathemateg, Llythrennedd ac Ieithoedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, y Dyniaethau, Celfyddydau Perfformio ac Iechyd a Llesiant. Mae Cymwysterau Cymru yn cefnogi'r grwpiau hyn.