TGAU a Safon Uwch

Yng Nghymru, mae gwahanol fathau a lefelau o gymwysterau y gall dysgwyr eu hastudio mewn ysgolion, colegau, gweithleoedd, lleoliadau cymunedol a thu hwnt.

Mae'n rhaid i Cymwysterau Cymru sicrhau bod y cymwysterau a ddyfernir gan gyrff dyfarnu cydnabyddedig yn diwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru a bod gan y cyhoedd hyder ynddynt. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys sicrhau bod unrhyw gymwysterau yn bodloni unrhyw feini prawf a bennir gennym, eu bod yn ddilys, yn ddibynadwy ac yn addas at y diben, ac y gellir eu cymharu â chymwysterau mewn mannau eraill.

Mae ein cynllun strategol ar gyfer cymwysterau cyffredinol yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer rheoleiddio cymwysterau TGAU, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru dros y tair i bum mlynedd nesaf.

Dros y tair i bum mlynedd nesaf byddwn yn canolbwyntio ar:

  • Sicrhau safonau;
  • Gwerthuso newid;
  • Gwella dealltwriaeth y cyhoedd;
  • Cynyddu'r cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg;
  • Mabwysiadu dull cynyddrannol ar gyfer newidiadau yn y dyfodol.

Nododd y cynllun hefyd yr heriau allweddol y byddwn yn eu hwynebu wrth gyflawni'r nodau a bennwyd gennym ym mhob un o'r meysydd ffocws hyn.