Haf 2020

Trosolwg o’r canlyniadau

Un o'n prif weithgareddau fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru yw goruchwylio'r gwaith o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru. Yn yr adran hon, gallwch ddarllen adroddiadau trosolwg o’r canlyniadau haf 2020.   

Ni chynhaliwyd unrhyw arholiadau eleni oherwydd pandemig Covid-19, felly mae'r graddau wedi'u cyfrif a'u dyfarnu yn unol â phroses a gymeradwywyd gennym ni. 

Rydym wedi adeiladu rhan o’n gwefan i egluro’n fanwl sut y cafodd y graddau eu cyfrif eleni.

Canlyniadau


Cyhoeddwyd 4 Medi 2020 
 

 
Cyhoeddwyd 20 Awst 2020

   

Cyhoeddwyd 13 Awst 2020

Trosolwg

       
Cyhoeddwyd 13 Awst 2020 

Data ganlyniadau 

       

 Wrth i ganlyniadau’r haf hwn gael eu cyhoeddi, bydd dysgwyr a rhieni yn chwilio am gyngor ac yn gwneud penderfyniadau ar y camau nesaf. 

Rydym wedi cynhyrchu graffig yn dangos yr opsiynau sydd ar gael i ddysgwyr, o addysg ôl-16 trwy brentisiaethau a phrifysgol. Rydym hefyd wedi cynyrchu Pecyn Gwybodaeth ar gyfer canlyniadau’r haf hwn.Isod fe welwch wybodaeth ar sut i gyflwyno apêl trwy'ch ysgol neu goleg os ydych chi'n anhapus â'ch gradd, ynghyd â dolenni i'ch helpu chi i olrhain eich cwrs yn y dyfodol trwy addysg a chyflogaeth. 

Ddim yn hapus â'ch canlyniadau?

Gall canolfannau apelio i CBAC ar ran y dysgwr, sef yr un broses ag a ddefnyddiwyd mewn blynyddoedd blaenorol. Gall dysgwyr ofyn i'w canolfan wirio a wnaethant gamgymeriad wrth gyflwyno eu Graddau Asesu Canolfannau. Mewn rhai amgylchiadau, bydd ymgeiswyr preifat yn gallu apelio yn uniongyrchol i CBAC. Dyma ragor o wybodaeth ar sut i gyflwyno apêl trwy'ch canolfan.

Dyddiadau allweddol

Y dyddiadau allweddol ar gyfer haf 2020 yw:

13 Awst - Cyhoeddi canlyniadau UG a Safon Uwch

20 Awst - Cyhoeddi canlyniadau TGAU

17 Medi - dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am adolygiad cychwynnol yn y broses apelio

Beth nesaf ar ôl eich TGAU?

Ydych chi am barhau mewn addysg? Os oes gan eich ysgol chweched dosbarth a'ch bod am aros yn yr ysgol, siaradwch â'ch athrawon am y cyrsiau a'r pynciau a gynigir. Fel arall, efallai yr hoffech symud ymlaen i'r coleg neu ganolfan chweched dosbarth.

Mae gan Gyrfa Cymru gyngor ar ble i astudio. Os ydych rhwng 16-18 oed efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid.

Canlyniadau Safon Uwch a mynediad i'r brifysgol

Gobeithio eich bod wedi cyflawni'r graddau sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich cwrs, ond peidiwch â chynhyrfu os nad ydych chi wedi gwneud hynny! Mae gan UCAS wybodaeth am y camau nesaf sydd ar gael ichi.

Prentisiaeth

Gallwch benderfynu gwneud cais am brentisiaeth. Mae gan wefan Gyrfa Cymru wybodaeth am brentisiaethau a sut i wneud cais. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnig cyngor.

Cyflogaeth

Mae Gyrfaoedd Cymru yn cynnig llu o gefnogaeth a chyngor wrth chwilio am swyddi, o adeiladu CV, llythyrau cais a swyddi gwag.