Cydweithio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol

O ganlyniad i bandemig y coronafeirws, mae'r haf hwn wedi bod yn un anghyffredin i bawb sy'n ymwneud â dyfarnu cymwysterau galwedigaethol.

Lle cynigir cymwysterau galwedigaethol ledled y DU, roedd hi’n bwysig ein bod yn cymryd ymagwedd gyffredin er mwyn sicrhau tegwch i bob dysgwr. Buom yn gweithio'n agos gyda'n cyd-reoleiddwyr yn y DU i ddod o hyd i atebion ar gyfer cymwysterau a oedd yn effeithio'n uniongyrchol ar ddysgwyr yng Nghymru.  

Gan gydnabod bod y cyfnod yn un pryderus i ddysgwyr, roedd sefydlu trefniadau newydd ar gyfer yr haf yn hanfodol i sicrhau bod dysgwyr yn derbyn graddau ac yn gallu symud ymlaen i gam nesaf eu bywydau, boed hynny'n astudiaeth bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth. 

O ganlyniad i gydweithio'n ddiwyd, mae canolfannau a chyrff dyfarnu wedi gallu cyhoeddi canlyniadau Cymwysterau Galwedigaethol dilys a dibynadwy i ddysgwyr yr haf hwn. Arweiniodd y cyflawniad enfawr hwn at gyhoeddi miliynau o dystysgrifau, ar gyfer miloedd o gymwysterau gwahanol.  

Bydd gwersi i'w dysgu i bawb dan sylw, yn enwedig sut y gall y sector gydweithio hyd yn oed yn fwy effeithiol i wella cyfathrebu a chyfnewid gwybodaeth rhwng canolfannau a chyrff dyfarnu ar draws y tair gwlad fel bod pethau'n rhedeg yn fwy llyfn yn ystod 2020/21.   

Er mwyn hwyluso gweithio agosach a chytuno ar sut y gellir symleiddio'r cyfathrebu â chanolfannau dros y flwyddyn i ddod, byddwn yn ymuno â gweithgor sydd newydd ei alw ynghyd sy'n cynnwys AoC, AELP, HOLEX, FAB, JCQ, CCEA ac Ofqual. Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda ColegauCymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) ac ysgolion i sicrhau bod barn canolfannau yng Nghymru yn cael ei hystyried. 

Mae datganiad ar y cyd wedi'i gyhoeddi gan y gweithgor yr wythnos hon i amlinellu'r dull sy'n cael ei ddefnyddio i sicrhau cysondeb ar draws cyrff dyfarnu a'r amserlenni ar gyfer cyfathrebu â chanolfannau.  

"Fel cam cyntaf, rydym wedi cytuno ar y cyd y bydd cyrff dyfarnu, erbyn 23 Hydref, wedi dechrau cyfathrebu â chanolfannau ynglŷn â’u dull arfaethedig o ymdrin ag unrhyw addasiadau i'w cymwysterau ar gyfer 2020/21, er mwyn helpu i liniaru tarfu ar addysgu, dysgu ac asesiadau fel bod dysgwyr, cyn belled ag y bo modd, yn cael cyfle i gael canlyniadau teg yn 2020 i 2021 ac nad ydynt o dan anfantais oherwydd effeithiau tymor hwy y pandemig.  

Byddwn yn annog sefydliadau dyfarnu yn gryf i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'w canolfannau wrth i gynlluniau ddatblygu.”  

Yng Nghymru, mae CBAC eisoes wedi cyhoeddi trefniadau ar gyfer y cymwysterau galwedigaethol y mae'n eu cynnig. Gellir dod o hyd i wybodaeth am addasiadau ar gyfer cymwysterau lefel 1/2 a lefel 3 ar wefan CBAC. 

Mae’r addasiadau ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant cymeradwy wedi'u cyhoeddi gan y Consortiwm ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru. 

Mae'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i Gymru a Gogledd Iwerddon wedi cytuno ar addasiadau cyson i ddysgwyr a fydd yn cwblhau eu cymhwyster yn ystod 2020-21. Mae'r addasiadau hyn yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd ar 24 Ebrill 2020. Gellir dod o hyd i'r addasiadau, gan gynnwys rhestr o'r cymwysterau perthnasol yma. Os nad yw eich cymhwyster wedi'i gynnwys yn y ddogfen hon, neu os hoffech gael gwybod mwy am yr addasiadau, cysylltwch â'ch canolfan neu'ch corff dyfarnu.

Mae’r addasiadau ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau eu cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru hyd at 30 Tachwedd a thu hwnt wedi'u diweddaru. Gellir dod o hyd i fanylion yr addasiadau yma.

Ar gyfer cymwysterau eraill a gymerir gan ddysgwyr yng Nghymru yn unig, rydym yn gweithio'n agos gyda chyrff dyfarnu a rhanddeiliaid i wneud y penderfyniadau cywir i'n dysgwyr a byddwn yn darparu diweddariad yn fuan.