Cwestiynau Cyffredin

Oherwydd cymhlethdod a natur newidiol y sefyllfa, mae'r rhain yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Nodwch y dudalen hon, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yma, e-bostiwch cyfathrebu@cymwysteraucymru.org  ac fe wnawn ni geisio eu hateb.  

Datganiad gan Cymwysterau Cymru yn dilyn cyfarwyddyd y Gweinidog ar gyfer dyfarnu yn haf 2021 - 20 Ionawr 2021

Pwy fydd yn dyfarnu fy ngradd?

Bydd eich gradd derfynol ym mhob pwnc yn cael ei phennu gan eich ysgol neu goleg, a fydd yn rhoi gwybod i CBAC am y radd. Bydd CBAC yn cyhoeddi eich tystysgrif TGAU, UG neu Safon Uwch, a fydd yn dangos eich gradd fel mewn blynyddoedd eraill.     

Sut bydd fy ngraddau’n cael eu penderfynu?

Bydd eich graddau'n cael eu pennu gan eich ysgol neu goleg yn seiliedig ar amrywiaeth o wybodaeth asesu. Gallai hyn gynnwys asesiadau rydych wedi'u cwblhau yn ystod y cwrs, gan gynnwys gwaith cwrs. Bydd eich ysgol neu goleg yn penderfynu a ydyn nhw am ddefnyddio deunyddiau asesu wedi'u haddasu a fydd yn cael eu darparu gan CBAC i helpu i bennu eich gradd. Rydyn ni wedi anfon llythyr at ddysgwyr.

Sut bethau fydd deunyddiau asesu CBAC?

Mae CBAC eisoes wedi addasu'r gofynion asesu ar gyfer haf 2021 i adlewyrchu effaith y pandemig ar addysgu a dysgu.  Bydd CBAC yn adlewyrchu'r newidiadau hyn mewn ystod o ddeunyddiau asesu wedi'u haddasu i roi cymaint o ddewis â phosibl i ysgolion a cholegau.  Bydd ysgolion a cholegau yn gallu defnyddio'r rhain fel y gwelant sydd orau, heb i reolau gael eu gosod gan CBAC.

Beth sy'n digwydd os ydw i'n credu fy mod i wedi cael gradd anghywir?

Os ydych am herio eich gradd, byddwch yn gallu apelio i'ch ysgol neu goleg. Os nad ydych yn fodlon â'r canlyniad a’ch bod eisiau herio'r broses a ddefnyddiwyd gan eich ysgol neu goleg i bennu eich gradd, yna byddwch yn gallu apelio at CBAC.

Beth yw rôl CBAC yn y broses hon?

Bydd CBAC yn rhoi cymorth i ysgolion a cholegau drwy nodi'r rheolau ar gyfer asesu mewn fframwaith asesu cyffredinol ac yna sicrhau ansawdd y cynlluniau a ddatblygir gan ysgolion a cholegau. Byddant hefyd yn cynnal gwiriadau i sicrhau bod ysgolion a cholegau wedi gweithredu eu cynlluniau'n briodol.  Bydd CBAC hefyd yn darparu ystod o ddeunyddiau asesu, y gall ysgolion a cholegau ddewis eu defnyddio.  

Beth yw rôl Cymwysterau Cymru yn y broses?

Bydd Cymwysterau Cymru yn diwygio'r rheolau i ganiatáu i CBAC ddyfarnu graddau yn haf 2021. Rydyn ni’n newid y rheolau gan ein bod yn credu mai dyma'r ffordd orau o ddyfarnu graddau o dan yr amgylchiadau. Byddwn yn cydweithio â CBAC ac eraill i weithredu'r dull hwn.  

A fydd prifysgolion a cholegau Addysg Bellach yn derbyn fy ngraddau?

Bydd graddau TGAU a Safon Uwch yn cael eu dyfarnu mewn ffyrdd tebyg ledled y DU ac nid oes rheswm dros gredu y bydd y ffordd ymlaen yng Nghymru yn rhoi cynnydd dysgwyr i addysg uwch ac addysg bellach o dan anfantais. Ymgynghorwyd â chynrychiolwyr colegau Addysg Bellach wrth i drefniadau asesu gael eu datblygu. Byddwn yn parhau i weithio gyda phrifysgolion ac UCAS i'w hysbysu am y trefniadau asesu. 

Pryd fydd rhagor o wybodaeth ar gael?

Bydd gweithdrefnau manwl a llinell amser yn cael eu datblygu dros yr wythnosau nesaf a'u cyhoeddi cyn gynted â phosibl. Rydyn ni’n gwybod bod pawb am gael eglurder a byddwn yn darparu gwybodaeth cyn gynted ag y gallwn.

Beth sy'n digwydd os nad ydw i’n mynychu ysgol neu goleg ac y byddwn wedi cofrestru fel 'ymgeisydd preifat'?

Byddwch yn dal i allu cwblhau asesiadau fel sy'n ofynnol gan ysgol neu goleg os ydynt yn fodlon eich cofrestru ar gyfer y cymhwyster a phennu eich gradd yn seiliedig ar yr asesiadau hynny.  Gallai’r deunyddiau asesu fydd yn cael eu darparu gan CBAC gael eu defnyddio ar gyfer hyn.  Rydyn ni’n edrych ar wahanol drefniadau ar gyfer dysgwyr na allant wneud hyn, a bydd rhagor o wybodaeth ar gael cyn bo hir. 

Beth fydd yn digwydd os ydw i'n ddysgwr Blwyddyn 10?

Os ydych wedi cwblhau'r cwrs a’ch bod yn mynd i gael eich cofrestru ar gyfer y cwrs TGAU llawn eleni, yna gallwch gael gradd wedi ei phennu gan eich ysgol. Er hynny, ni fydd yn bosibl cymryd rhai unedau TGAU yn unig eleni, a bydd angen inni ystyried beth fydd y trefniadau asesu ar gyfer y pynciau hynny y flwyddyn nesaf. 

A fydd fy ngradd UG yn cyfrannu at fy Safon Uwch yn haf 2022?

Rydyn ni wedi ystyried a oes unrhyw ffordd deg o ganiatáu i ganlyniadau UG o'r haf hwn gyfrannu tuag at Safon Uwch yn haf 2022, ond yn anffodus ‘does dim. Bydd dysgwyr ym Mlwyddyn 12 yn cael gradd UG y bydd athrawon a darlithwyr yn ei phennu a fydd yn darparu ar gyfer symud ymlaen i'r cwrs astudio Safon Uwch, ac yn cefnogi ceisiadau UCAS.  Fel arfer bydd Safon Uwch yn cael ei dyfarnu drwy roi marciau a gyflawnir ym mhob uned gyda'i gilydd (gan gynnwys unedau UG). Nid oes ffordd deg o ddefnyddio graddau o unedau UG haf 2021.    

Beth sy’n digwydd os ydw i'n astudio ar gyfer cymhwyster galwedigaethol?

Rydyn ni’n gweithio gyda'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau galwedigaethol i Gymru'n unig ar y ffordd ymlaen. Byddwn yn parhau i weithio gyda Lloegr a Gogledd Iwerddon i benderfynu ar y trefniadau ar gyfer cymwysterau a gynigir ledled y DU. Mae Ofqual yn ymgynghori ar gynigion ar hyn o bryd. 

Rwy'n astudio Cymhwyster Galwedigaethol newydd Cymru yn unig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant. A yw fy nghymhwyster wedi cael ei addasu?

Mae City & Guilds a CBAC wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau'r cymwysterau cymeradwy newydd ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn ystod 2020-21. Mae'r trefniadau hyn yn helpu i leihau effaith y tarfu ar addysgu ac asesu yn sgil Covid-19 ac yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd gennym ar 24 Ebrill 2020.

Ar 14 Rhagfyr 2020, gwnaethom gyhoeddi y bydd y trefniadau ar gyfer y cymwysterau Craidd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant ar gael i bob dysgwr sy'n disgwyl cyflawni eu cymwysterau cyn 31 Awst 2021. 

Mae manylion llawn am yr addasiadau ar gyfer y gyfres newydd o gymwysterau Cymru'n unig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant ar gyfer 2020-21 i’w gweld ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru. 

Rwy'n astudio cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant gyda "Cymru" neu "Cymru a Gogledd Iwerddon" yn y teitl. A yw fy nghymhwyster wedi cael ei addasu?

Mae'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i Gymru a Gogledd Iwerddon wedi cytuno ar addasiadau cyson i ddysgwyr a fydd yn cwblhau eu cymhwyster yn ystod 2020-21. Mae'r addasiadau hyn yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd ar 24 Ebrill 2020.     

Gellir dod o hyd i'r addasiadau, gan gynnwys rhestr o'r cymwysterau perthnasol yma. Os nad yw eich cymhwyster wedi'i gynnwys yn y ddogfen hon, neu os hoffech gael gwybod mwy am yr addasiadau, cysylltwch â'ch canolfan neu'ch corff dyfarnu. 

Rwy'n astudio cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru. A yw fy nghymhwyster wedi'i addasu?

Mae’r pedwar corff sy’n dyfarnu Sgiliau Hanfodol Cymru (Agored Cymru, City & Guilds, Pearson a CBAC) wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer dysgwyr sy'n dilyn y cymwysterau hyn yn ystod 2020-21. Mae'r trefniadau hyn yn helpu i leihau effaith y tarfu ar asesu yn sgil Covid-19 ac yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd ar 20 Ebrill 2020. 

Ar 14 Rhagfyr 2020, gwnaethom gyhoeddi y bydd y trefniadau hyn ar gael tan 31 Awst 2021.

Mae manylion llawn am yr addasiadau ar gyfer cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru ar gyfer 2020-21 i’w cael yma.

Ble allwn ni ddod o hyd i ragor o wybodaeth?

Rydym yn cydnabod yr aflonyddwch sy’n parhau mewn canolfannau, a byddwn yn parhau i ymgysylltu â chanolfannau a chyhoeddi gwybodaeth wrth iddi ddod ar gael, gan rannu gwybodaeth â chi, ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan.