Arholiadau Mis Tachwedd 2020

Mae cyfres arholiadau mis Tachwedd yng Nghymru yn rhoi cyfle i ddysgwyr sefyll arholiadau TGAU CBAC mewn Saesneg Iaith, Mathemateg a Mathemateg Rhifedd a Chymraeg Iaith. Mae arholiadau yn y pynciau hyn wedi'u hamserlennu i'w cynnal rhwng 2-11 Tachwedd 2020.

Dyma'r tro cyntaf i ysgolion a cholegau gael eu gofyn i weinyddu arholiadau Cymwysterau Cyffredinol allanol ers canslo cyfres arholiadau haf 2020. Bydd dysgwyr yn ymgyfarwyddo â'r normal newydd a bydd canolfannau, fel arfer, am sicrhau bod yr arholiadau'n rhedeg yn effeithiol. Rhaid i ysgolion a cholegau gynnal eu harholiadau yn unol â llyfryn Cyfarwyddiadau'r JCQ ar gyfer Cynnal Arholiadau (ICE). Rhaid i ganolfannau hefyd ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar ymbellhau cymdeithasol a hylendid er mwyn sicrhau diogelwch eu dysgwyr a'u staff. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi atodiad i'w dogfen ganllaw i gefnogi ysgolion a cholegau yn ymwneud â logisteg gweinyddu arholiadau yn ystod y pandemig parhaus.

Nid yw'r arholiadau yn y gyfres hon wedi'u haddasu mewn unrhyw ffordd ac rydym yn gweld y gyfres fel yr un mwyaf addas ar gyfer dysgwyr sy'n ailsefyll. Disgwyliwn i nifer y dysgwyr a gofrestrwyd ar gyfer yr arholiadau hyn fod yn gymharol isel, a allai helpu gyda'r gallu i reoli ar lefel canolfan.  

Dylai canolfannau ystyried y mathau o darfu posibl ar unrhyw gyfres arholiadau a, lle mae’n bosibl, datblygu cynlluniau wrth gefn i gefnogi'r broses o wneud penderfyniadau. Rydym yn ymwybodol na fydd hyn yn bosibl ar gyfer pob achos yn y cyfnod digynsail hwn. Rydym yn parhau i weithio gyda CBAC a Llywodraeth Cymru i ddeall y sefyllfa a'r cyd-destun newidiol y mae ysgolion a cholegau yn gweithio ynddynt a byddwn yn darparu canllawiau pellach yn ôl yr angen. 

Dolenni Defnyddiol 

 

Amserlen Arholiadau Mis Tachwedd:  

https://www.eduqas.co.uk/media/bm3fln3x/autumn-2020-gcse-exam-timetable-final.pdf 

Gwybodaeth CBAC:  

https://www.cbac.co.uk/home/tymor-yr-hydref-2020/