Cymwysterau Cymru yn cadarnhau y bydd graddau’n cael eu pennu gan ganolfannau ar gyfer haf 2021

Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau, yn dilyn cyfarwyddyd polisi'r Gweinidog Addysg ar y dull asesu ar gyfer Haf 2021, y bydd yn newid ei reoliadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy yng Nghymru er mwyn caniatáu i ysgolion a cholegau bennu graddau.

Dywedodd Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru: "Rydym yn gwybod bod dysgwyr yn awyddus i ddeall sut y bydd cymwysterau yn cael eu dyfarnu yr haf hwn, a bod athrawon a darlithwyr mewn ysgolion a cholegau am ddeall beth mae'n ei olygu iddyn nhw.  

“Ar ôl gweithio gyda grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni’r Gweinidog, a chan adlewyrchu penderfyniad polisi'r Gweinidog, rydym yn newid ein rheoliadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy yng Nghymru i ganiatáu i ysgolion a cholegau benderfynu ar raddau – graddau a bennir gan ganolfan. Credwn bellach mai dyma'r ffordd orau o ddyfarnu graddau o dan amgylchiadau eithriadol y pandemig.  

Bydd athrawon a darlithwyr yn pennu'r graddau ar gyfer dysgwyr gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth, a allai gynnwys deunydd safonol y bydd CBAC yn ei ddarparu ar eu cyfer, ond ni fydd asesiadau allanol ffurfiol.

“Byddwn yn gweithio gyda CBAC i sefydlu fframwaith asesu i gefnogi ysgolion a cholegau i ddatblygu eu cynlluniau a'u prosesau asesu ar gyfer pennu graddau dysgwyr. Bydd CBAC yn datblygu ac yn gweithredu proses sicrhau ansawdd i gadarnhau bod gan ysgolion a cholegau weithdrefnau priodol ar waith. 

“Y ffocws nawr yw datblygu'r trefniadau manwl cyn gynted â phosibl a byddwn yn cydweithio â CBAC ac eraill i weithredu'r dull hwn.  

“Nid yw cyhoeddiad heddiw yn cynnwys cymwysterau galwedigaethol a thechnegol, sy'n cael eu hystyried ar wahân. Byddwn yn gweithio gyda'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau galwedigaethol i Gymru'n unig i adlewyrchu'r trefniadau hyn yn y cymwysterau hynny a byddwn yn parhau i weithio gyda'n cyd-reoleiddwyr i benderfynu ar y trefniadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a gynigir ledled y DU. Mae Ofqual yn ymgynghori ar gynigion ar hyn o bryd.