Cymwysterau Cymru yn cadarnhau’r dull asesu ar gyfer haf 2021

Yn gynharach yr wythnos hon, cyn cyhoeddiad heddiw, nododd y Gweinidog Addysg ei chyfeiriad polisi i Gymwysterau Cymru ar ddyfarnu cymwysterau yn haf 2021, sy'n adlewyrchu'r dull asesu a gynigiwyd gan Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflenwi (DDAG) y Gweinidog.

Mae Cymwysterau Cymru wedi ystyried y cyfeiriad, barn y DDAG, a barn ei grŵp rhanddeiliaid ei hun ac wedi penderfynu rheoleiddio CBAC yn unol â safbwynt polisi mabwysiedig Llywodraeth Cymru ac argymhellion y DDAG. 

Meddai Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru, “Rydym am sicrhau bod cymwysterau yn diwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru a bod gan y cyhoedd hyder yn ein system gymwysterau. Nid oes unrhyw atebion perffaith. Mae ein Bwrdd, fel rhan o'u dyletswyddau statudol, wedi cadarnhau'r dull asesu ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch yn 2021. 

“Rydym yn croesawu gwaith ac argymhellion y Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflenwi a byddwn yn parhau i weithio â’r grŵp trwy gydol y flwyddyn academaidd sydd i ddod. 

“Mae’r dull y bydd CBAC yn ei gyflenwi yn un newydd a bydd risgiau a heriau. Bydd angen i ni wneud rhagor o waith gyda rhanddeiliaid a'r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflenwi i gadarnhau'r broses apelio a sut y bydd graddau'n cael eu dyfarnu. 

“Byddwn hefyd yn ymgysylltu’n eang ag ysgolion, colegau a rhanddeiliaid fel bod pawb yn deall yn iawn y dull o reoleiddio cymwysterau ar gyfer yr haf sydd i ddod.