Datganiad mewn ymateb i gyhoeddiad yr Adran Addysg am arholiadau ac asesiadau yn Lloegr ar gyfer Haf 2021

Mae'r Gweinidog Addysg yng Nghymru wedi penderfynu canslo arholiadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy yng Nghymru, a ddyfernir gan CBAC, ar gyfer haf 2021.

Crëwyd Grŵp Cynghori ar Ddylunio a Chyflawni i wneud cynigion ar y modelau asesu. Bydd y rhan fwyaf o ddysgwyr yng Nghymru yn astudio cymwysterau cymeradwy a ddyfernir gan CBAC.  

Mae'r cyhoeddiad heddiw gan Adran Addysg y DU (DfE) yn Lloegr yn ymwneud â chymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a reoleiddir gan Ofqual a gymerir gan niferoedd llai o ddysgwyr yng Nghymru, sy'n astudio'n bennaf ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch mewn pynciau nad ydynt ar gael fel cymwysterau a gymeradwywyd i Gymru, nac i ddysgwyr mewn ysgolion annibynnol.  

Mae'r cyhoeddiad yn cadarnhau cynlluniau wrth gefn a nodwyd gan Adran Addysg y DU i alluogi sefyll arholiadau ac asesiadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch yn haf 2021.  

Mae'r Adran Addysg hefyd wedi cadarnhau newidiadau pellach i gymwysterau galwedigaethol a thechnegol a fydd yn caniatáu i gyrff dyfarnu leihau nifer yr unedau a asesir.   

Drwy'r Fframwaith Rheoleiddio Eithriadol Arbennig (EERF) ar gyfer cymwysterau galwedigaethol, mae gan gyrff dyfarnu hyblygrwydd i addasu eu cymwysterau i liniaru effaith y pandemig. Mae'r fframwaith hwn yn berthnasol i'r holl gymwysterau a reoleiddir, ac eithrio TGAU ac UG/Safon Uwch, yng Nghymru. Mae pob rheoleiddiwr yn annog cyrff dyfarnu i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn sydd ar gael iddynt o dan yr EERF. Mae gan rai cymwysterau galwedigaethol strwythurau asesu tebyg a'r un llwybrau dilyniant â chymwysterau cyffredinol. Bydd cyrff dyfarnu sy'n cynnig y mathau hyn o gymwysterau galwedigaethol yn adolygu eu cymwysterau i ystyried a yw rhai o'r dulliau a gyhoeddwyd ar gyfer cymwysterau cyffredinol hefyd yn briodol ar gyfer eu cymwysterau.   

Mae Cymwysterau Cymru yn parhau i weithio'n agos gyda rheoleiddwyr yn Lloegr a Gogledd Iwerddon i ddiogelu buddiannau dysgwyr yng Nghymru.