Ymgynghoriad ar ddull o ymdrin â chymwysterau galwedigaethol dynodedig: Dweud eich dweud

Heddiw, mae Ofqual ac Adran Addysg y DU wedi lansio ymgynghoriad ar y trefniadau ar gyfer asesu a dyfarnu cymwysterau galwedigaethol yn 2021.

Mae'r ymgynghoriad yn dilyn ymlaen o'r safbwynt polisi a amlinellwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg yn llywodraeth y DU.

Mae'r rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol dysgwyr yng Nghymru o fewn cwmpas yr ymgynghoriad hwn. Maen nhw’n gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ac sy'n cael eu cyd-reoleiddio Cymwysterau Cymru, Ofqual a CCEA Regulation. Caiff y cymwysterau hyn eu hasesu a'u dyfarnu yn yr un modd i ddysgwyr ym mhob gwlad.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'n cyd-reoleiddwyr i sicrhau dull cyffredin o reoleiddio cymwysterau tair gwlad. Rydym yn gwneud hynny er mwyn sicrhau cysondeb a chywirdeb i ddysgwyr yng Nghymru o gymharu â'r rhai mewn gwledydd eraill ac i leihau'r baich ar y cyrff dyfarnu sy'n dyfarnu'r cymwysterau.

Ni fyddwn yn ymgynghori ar wahân ar y trefniadau hyn, felly rydym yn eich annog i ymateb i'r ymgynghoriad.

Addasiadau cyfredol ac asesu parhaus

Mae'r Fframwaith Rheoleiddio Arbennig Estynedig ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol yn rhoi hyblygrwydd i gyrff dyfarnu addasu’r dull asesu ar gyfer eu cymwysterau. Mae'r addasiadau sydd wedi'u cyfleu i ganolfannau yn parhau i fod ar waith a dylai dysgwyr barhau i gwblhau asesiadau lle mae'n ddiogel gwneud hynny.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr addasiadau sydd ar waith ar gyfer cymwysterau penodol, dylech gysylltu â'ch corff dyfarnu i drafod.

Dull o ymdrin â chymwysterau galwedigaethol Cymeradwy (Cymru'n unig) yn 2021

Mae rhai cymwysterau galwedigaethol wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer Cymru ac yn cael eu rheoleiddio gan Cymwysterau Cymru yn unig. Mae’r rhain yn cynnwys cymwysterau Sgiliau Hanfodol a’r gyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Byddwn yn ystyried y dulliau o ymdrin â'r cymwysterau hyn ochr yn ochr â'r ymgynghoriad ar y dull o ymdrin â chymwysterau galwedigaethol eraill. Ar gyfer cymwysterau galwedigaethol Cymeradwy sy'n debyg i gymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch byddwn yn ystyried y dull a ddefnyddir i ymdrin â chymwysterau cyffredinol yng Nghymru wrth benderfynu ar y dull tecaf.  Byddwn hefyd yn ystyried y dull a ddefnyddir i ymdrin â chymwysterau galwedigaethol tebyg er mwyn sicrhau tegwch i ddysgwyr yng Nghymru.

Cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch

Mae Ofqual ac Adran Addysg y DU hefyd yn ymgynghori ar y dull o ymdrin â chymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yn Lloegr. Mae rhai o'r cymwysterau hyn ar gael yng Nghymru lle nad oes fersiwn Cymru Gymeradwy o'r cymhwyster yn bodoli. Mae'r ffordd ymlaen ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy yng Nghymru yn cael ei hystyried ar wahân gan y Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni a sefydlwyd gan Weinidog Addysg Cymru.