Cyfeirio'r FfCChC a'r FfCE

Gan weithio mewn partneriaeth â Cholegau Cymru, cynhaliodd Cymwysterau Cymru gyfeirnod o'r Fframwaith Credyd a Chymwysterau i Gymru (FfCChC) i'r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd (FfCE) yn ystod 2018-19.

Mae’r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd (EQF) yn gweithredu fel fframwaith cyfeirio i alluogi cymharu systemau cymwysterau cenedlaethol. Gall unigolion a chyflogwyr ddefnyddio'r EQF i ddehongli a chymharu lefelau cymwysterau ar draws gwledydd, gan hwyluso cludadwyedd cymwysterau.

Roedd yr ymarfer cyfeirio yn cynnwys dadansoddiad manwl o ddisgrifwyr lefel a manylebau cymwysterau, a chanfuwyd bod cysyniadau canlyniadau lefel, credyd a dysgu wedi'u hen sefydlu yng Nghymru a'u bod yn gyson â fframweithiau rhyngwladol. Buom yn gweithio gyda grŵp llywio aml-randdeiliaid i lywio'r gwaith, a oedd yn cynnwys:

  • Llywodraeth Cymru;
  • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru;
  • yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch;
  • cynrychiolwyr sefydliadau addysg bellach;
  • cynrychiolwyr cyrff dyfarnu;
  • Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr; a
  • arbenigwyr rhyngwladol mewn datblygu a pholisi cymwysterau.

Cyhoeddwyd adroddiad o’r cyfeirio hwn ar 22 Hydref 2019, ac mae ar gael yma.

Yn ogystal, rydym wedi cyhoeddi Crynodeb Gweithredol o'r adroddiad, sydd ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Mae'r adroddiad yn nodi bod pob un o'r deg maen prawf cyfeirnod EQF wedi'u bodloni, gan ddangos aliniad clir rhwng cymwysterau a gymerwyd gan ddysgwyr yng Nghymru a'r rhai a gymerwyd gan ddysgwyr ledled yr UE.

Mae rhai o'r prif ganfyddiadau yn cynnwys y canlynol:

  • rydym wedi dod i'r casgliad bod y prosesau sicrhau ansawdd a geir mewn cymwysterau rheoledig, graddau addysg uwch ac unedau dysgu gydol oes i gyd yn cydymffurfio ag egwyddorion yr EQF;
  • rydym wedi nodi'r gwahanol fethodolegau a ddefnyddir i ddilysu a chydnabod dysgu blaenorol a sut mae'r rhain yn cyfrannu at hygyrchedd i ddysgwyr; a
  • rydym wedi myfyrio ar rôl y CQFW yng Nghymru, gan nodi bod cysyniadau allweddol lefel, canlyniadau dysgu a'r defnydd o gredyd wedi dod yn arfer sefydledig yng Nghymru, gan adlewyrchu aeddfedrwydd y system.