Trosolwg o’r canlyniadau

Un o'n prif weithgareddau fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru yw goruchwylio'r gwaith o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru. Yn yr adran hon, gallwch ddarllen adroddiadau trosolwg o gyfres arholiadau haf 2017.

Trosolwg

 TGAU                                              UG a Safon Uwch - Haf 2018

 Bagloriaeth Cymru CA4            Bagloriaeth Uwch Cymru - Haf 2018

Data Canlyniadau

 Ffeithlun TGAU                                                              Ffeithlun Safon Uwch

 Ffeithlun Bagloriaeth Cymru CA4                          Ffeithlun Safon UG

 

 Adroddiad ar ddyfarniad TGAU Saesneg Iaith Haf 2018

Rydych wedi cael eich canlyniadau - beth nesaf?

Wrth i ganlyniadau haf eleni gael eu cyhoeddi, bydd dysgwyr a rhieni yn chwilio am gyngor ac yn penderfynu ar y camau nesaf. Dyma gasgliad o ddolenni a all eich helpu i wneud eich penderfyniad.

Ddim yn hapus â'ch canlyniadau?

Os nad yw eich canlyniadau cystal â'r disgwyl, gallwch siarad â'ch athro/tiwtor pwnc neu bennaeth blwyddyn a'r swyddog arholiadau. Efallai yr hoffech ystyried defnyddio'r Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau a fydd yn eich galluogi i sicrhau bod y marc a ddyfarnwyd i chi yn gywir. 

Lle mae pryderon yn codi ynghylch y marcio neu'r cymedroli gwreiddiol, mae cyfle i chi ofyn i'r bwrdd arholi am adolygiad er mwyn cadarnhau nad yw'r marciwr neu'r cymedrolwr gwreiddiol wedi gwneud camgymeriad. 

Dim ond os bydd gwall y caiff canlyniadau eu newid. Bydd angen gwneud unrhyw geisiadau am gopïau o sgriptiau arholiad neu adolygiadau o waith marcio neu gymedroli drwy'r ysgol neu'r coleg, oni bai bod y myfyriwr yn 'ymgeisydd preifat'. 

Efallai y'ch cynghorir i ailsefyll pwnc, neu efallai y byddwch am wneud hynny. Gall eich swyddog arholiadau eich cynghori ar ba gyfleoedd ailsefyll sydd ar gael. Mae cyrff dyfarnu ychydig yn wahanol i'w gilydd o ran eu gweithdrefnau ailsefyll, a bydd rhai pynciau ar gael yn amodol ar alw. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth gan gyrff dyfarnu am eu gwasanaethau ar ôl y canlyniadau a'u gweithdrefnau ailsefyll, yma: 

CBAC; AQA; OCR; Pearson 

Mae'n hollbwysig eich bod yn siarad â'ch swyddog arholiadau cyn gynted â phosibl, gan fod terfynau amser penodol ar gyfer gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ac ailsefyll arholiadau. 

Dyddiadau allweddol

Mae dyddiadau allweddol arholiadau haf 2018 fel a ganlyn: 

16 Awst – cyhoeddi canlyniadau UG a Safon Uwch 

23 Awst – cyhoeddi canlyniadau TGAU 

23 Awst – terfyn amser ar gyfer adolygiadau â blaenoriaeth o waith marcio Safon Uwch, lle mae lle mewn prifysgol yn y fantol. Dyma hefyd y terfyn amser ar gyfer gofyn am gopïau o sgriptiau UG neu Safon Uwch lle mae ysgol/coleg yn ystyried gofyn am adolygiad o waith marcio. 

30 Awst – terfyn amser ar gyfer gofyn am gopïau o sgriptiau TGAU lle mae ysgol/coleg yn ystyried gofyn am adolygiad o waith marcio. 

6 Medi – terfyn amser i fyrddau arholi anfon yr holl sgriptiau y mae ysgolion/colegau wedi gofyn amdanynt er mwyn cefnogi ceisiadau i adolygu gwaith marcio. 

20 Medi – terfyn amser ar gyfer cyflwyno ceisiadau am adolygiadau o waith marcio neu gymedroli 

27 Mediterfyn amser ar gyfer gofyn i fyrddau arholi am gopïau o sgriptiau arholiad (UG/Safon Uwch a TGAU) i'w defnyddio at ddibenion addysgu/dysgu 

Beth nesaf ar ôl cwblhau eich TGAU?

Ydych chi am barhau mewn addysg? Os oes gan eich ysgol chweched dosbarth a'ch bod am aros yn yr ysgol, siaradwch â'ch athrawon am y cyrsiau a'r pynciau a gynigir. Fel arall, efallai yr hoffech symud ymlaen i goleg neu ganolfan chweched dosbarth. 

Mae gan Gyrfa Cymru gyngor ar ble i astudio yma. Os ydych rhwng 16 a 18 oed gallech fod yn gymwys i gael cyllid. Gweler yma i gael rhagor o wybodaeth. 

Canlyniadau Safon Uwch a mynediad i'r brifysgol

Gobeithio eich bod wedi cael y graddau sydd eu hangen arnoch, ond peidiwch â phoeni os nad ydych! Mae gan UCAS wybodaeth am y camau nesaf sydd ar gael i chi yma. 

Prentisiaeth

Efallai y byddwch yn penderfynu dilyn prentisiaeth. Mae gwefan Gyrfa Cymru yn cynnwys gwybodaeth am brentisiaethau a sut i wneud cais yma. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnig cyngor yma. 

Cyflogaeth

Mae Gyrfa Cymru yn cynnig amrywiaeth o gymorth a chyngor wrth chwilio am swydd, o lunio CV, llythyrau ymgeisio a swyddi gwag, yma.