Sut y caiff papurau eu gosod?

Mae arholiadau yn profi gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau myfyriwr. Caiff pob arholiad ei ddatblygu gan y corff dyfarnu dros gyfnod o 18 mis er mwyn sicrhau y bydd yn arwain at ganlyniadau cywir. Y swyddog pwnc sy'n gweithio i'r corff dyfarnu sy'n rheoli'r broses.

Uwch Arholwr y corff dyfarnu sy'n llunio'r papurau cwestiynau a'r cynllun marcio. Cânt eu gwirio a'u diwygio gan gydweithwyr a elwir yn adolygwr. Caiff y deunyddiau eu hadolygu gan banel o arbenigwyr pwnc er mwyn sicrhau bod pob cwestiwn yn ddealladwy ac yn asesiad dilys. Mae o leiaf un aelod o'r pwyllgor hwn yn siarad Cymraeg. 

Ar ôl i'r papur gael ei brawfddarllen a'i gysodi, bydd archwiliwr yn profi'r papur er mwyn sicrhau bod modd ei gwblhau yn yr amser a ganiateir, nad oes unrhyw wallau na hepgoriadau a'i fod ar y lefel gywir. Yna caiff y papur ei gyfieithu i'r Gymraeg gan arbenigwr pwnc a'i wirio gan gyfieithydd. 

Yna fe'i dychwelir at y Swyddog Pwnc, y Prif Arholwr a'r Adolygydd er mwyn bwrw un golwg arall drosto cyn ei gyflwyno.