Grant Cymorth i’r Gymraeg Cystadleuol

Amserlen ar gyfer y Grant Cymorth i’r Gymraeg Cystadleuol

Er ein bod yn annog ymgeiswyr i ystyried a ydynt yn gallu cwblhau'r holl weithgareddau y gwnaed cais amdanynt o fewn blwyddyn ariannol 21/22, byddwn yn ystyried ceisiadau am raglenni gwaith tymor canolig a thymor hwy a allai gynnwys datblygiadau cynyddrannol sy'n mynd y tu hwnt i gylch blwyddyn. Os hoffech drafod hyn gyda ni ymhellach, cysylltwch â ni yn grantiau@cymwysteraucymru.org

Cyfnod(au) Hawlio – ​ 

Bydd Cymwysterau Cymru’n cytuno ar gyfnodau hawlio ar sail yr amserlen a dderbynnir gan y corf dyfarnu yn ystod y broses ymgeisio.​ Anogir hawlwyr i gyflwyno hawliadau trwy gydol y flwyddyn ariannol. 

Ein blaenoriaeth gyffredinol ar gyfer y Grant Cymorth i’r Gymraeg Cystadleuol yw cefnogi cymwysterau a gynlluniwyd:​ 

  • i'w defnyddio gan ddysgwyr 14-19 oed ar raglenni dysgu llawn amser sydd wedi’u hariannu a/neu 
  • i'w defnyddio ar brentisiaethau a ariennir yn gyhoeddus.​ 

Rydyn ni’n rhagweld y byddwn yn defnyddio'r rhan fwyaf o'r cyllid sydd ar gael ar gyfer cymwysterau sy'n dod o dan y flaenoriaeth gyffredinol hon. Fodd bynnag, croesewir ceisiadau ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn dod o dan y flaenoriaeth hon.​ 

Yn ein barn ni, mae'n well sicrhau bod cymwysterau ar gael i ddysgwyr yn y Gymraeg a'r Saesneg o'r adeg y cânt eu haddysgu gyntaf.  Mae'r dull hwn yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd canolfannau yng Nghymru yn cael eu hannog i fabwysiadu cymwysterau newydd ac i roi cynnig gweithredol a chyfartal i ddysgwyr o'r cychwyn cyntaf.  O fewn y Flaenoriaeth Gyffredinol, byddwn felly yn rhoi blaenoriaeth ychwanegol i geisiadau yn y drefn ganlynol:​ 

  • Categori 1: Cymwysterau newydd sydd wedi'u cynllunio i'w haddysgu gyntaf  (gall y rhain ddisodli'r cymwysterau presennol neu beidio).​ 
  • Categori 2: Cymwysterau sy'n cael eu diweddaru.​ 
  • Categori 3: Cymwysterau sydd wedi cael eu diweddaru neu eu hadolygu'n ddiweddar a chanddynt ddyddiad gorffen gweithredol ar ôl Awst 2023 (neu y bydd y corff dyfarnu yn gwneud cais at y diben hwnnw ar eu cyfer). ​ 
  • Categori 4: Cymwysterau hŷn a/neu gymwysterau sy’n tynnu tua therfyn eu cylch oes. ​ 

Noder: Os yw cyrff dyfarnu am wneud cais am gyllid ar gyfer cymwysterau sy'n perthyn i fwy nag un o’r categorïau uchod, mae arnom angen ffurflen gais ar wahân ar gyfer pob categori. Rydym hefyd angen cais ar wahân am gymwysterau sydd y tu allan i’r Flaenoriaeth Gyffredinol.​ 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses ymgeisio am grantiau, cysylltwch â grantiau@cymwysteraucymru.org.  

 

Llythyr at bob Swyddog Cyfrifol ynghylch y Grant Cymorth i’r Gymraeg 

Grant Cymorth i’r Gymraeg:
Pecyn Ymgeisio Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2021-22 

Cais ar gyfer Grant Cymorth i’r Gymraeg: Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol 2021-22

Cymorth Iaith Gymraeg 2022_Gwybodaeth Ychwanegol