Amodau Cydnabod Safonol

Mae'r Amodau Cydnabod Safonol yn nodi'r prif ofynion y mae'n rhaid i bob corff dyfarnu rydym yn ei gydnabod eu bodloni wrth ddatblygu, cyflwyno neu ddyfarnu eu cymwysterau i ddysgwyr yng Nghymru.

Dyma ein prif ddogfen reoleiddiol. Unwaith y bydd corff dyfarnu'n cael ei gydnabod, rhaid iddo gydymffurfio â'r Amodau'n barhaus er mwyn parhau i gael ei gydnabod gennym ni. 

Mae'r Amodau Cydnabod Safonol yn rhan o gyfres o ddogfennau rheoleiddio a geir ar ein Rhestr o Ddogfennau Rheoleiddio. 

Rhaid i gyrff dyfarnu gydymffurfio ag unrhyw ofynion eraill y mae eu cydnabyddiaeth yn ddarostyngedig iddynt (er enghraifft, gallai hyn gynnwys Amodau Cydnabod Arbennig ac Ychwanegol). Rhaid i gyrff dyfarnu hefyd gydymffurfio ag unrhyw ofynion rheoliadol perthnasol eraill a nodir mewn dogfennau rheoleiddio eraill. 

Cipolwg ar y prif wahaniaethau 

Mae ein Amodau Cydnabod Safonol yn debyg yn fras i'r rhai a gymhwysir gan CCEA Regulation yng Ngogledd Iwerddon ac Ofqual yn Lloegr.  

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r prif wahaniaethau rhwng ein priod Amodau i helpu cyrff dyfarnu sy'n gweithredu mewn mwy nag un wlad.  

         

Rhestr Termau Rheoleiddio 

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys rhestr o'n termau rheoleiddio a ddefnyddir amlaf. 

Canllawiau  

Rydym wedi cyhoeddi cyfres o ganllawiau ar Amodau penodol i gefnogi cyrff dyfarnu.  

                         

          

 

Canllawiau thematig 

Dyma ganllawiau manwl i gyrff dyfarnu ar gydraddoldeb, marcio a chymwysterau cyfrwng Cymraeg: 

 Mynediad Teg drwy Ddylunio 

Canllawiau ar sut y gall cynllunio cymwysterau ac asesu da roi'r cyfleoedd tecaf posibl i bob dysgwr ddangos yr hyn y maent yn ei wybod, yn ei ddeall ac yn gallu ei wneud.  

 Cynlluniau Marcio ar gyfer Cymwysterau sy'n Seiliedig ar Wybodaeth 

Mae hwn yn ganllaw arfer da i gefnogi datblygwyr ac aseswyr cymwysterau i gynllunio, datblygu ac adolygu cynlluniau marcio. 

 

CANLLAWIAU I GYRFF DYFARNU - ar ddatblygu, darparu a dyfarnu cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg

Lluniwyd y canllawiau hyn i gefnogi cyrff dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau cyfrwng Cymraeg, boed yn dechrau, neu’n edrych am ffyrdd o gynyddu darpariaeth, neu’n dymuno efelychu arfer dda. Mae’r canllawiau yn eich tywys cam wrth gam drwy ddatblygu, dylunio, darparu ac ardystio cymhwyster ac yn cynnwys engreifftiau o arfer dda a dolenni i adnoddau atodol a chysylltiadau defnyddiol eraill.