Newidiadau i’r Amodau Cydnabod Safonol a Dogfennau Rheoleiddio perthnasol eraill

Mae’r wybodaeth isod yn amlinellu’r holl newidiadau diweddar y gwnaethpwyd i’n Hamodau Cydnabod Safonol ac unrhyw Ddogfennau Rheoleiddio perthnasol.

Atebolrwydd am Ddyfarnu 

Ar 12 Chwefror 2020, cyhoeddwyd newidiadau i’n Hamodau Cydnabod Safonol a’r Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer cymwysterau TGAU / TAG. Gwnaethpwyd y newidiadau yma er mwyn cryfhau ein gofynion ar y rheolaethau sydd gan gyrff dyfarnu mewn lle dros ddyfarniadau asesu canolfannau. 

Crynhoir ein newidiadau fel a ganlyn: 

 • ei gwneud yn ofynnol i gyrff dyfarnu roi trefniadau ar waith i graffu ar safonau 
  dyfarniadau asesu a wneir gan ganolfannau sy'n cynnig eu cymwysterau; 
 • ei gwneud yn ofynnol i gyrff dyfarnu egluro eu dull mewn dogfen strategaeth 
  (strategaeth Craffu ar Safonau Asesu Canolfannau); 
 • dileu'r holl ofynion mewn perthynas â Chymedroli o'n Amodau Cydnabod 
  Safonol, a'u rhoi yn ein Amodau Cymhwyster-benodol ar gyfer cymwysterau 
  TGAU a TAG. 

Daeth yr Amodau newydd hyn i rym am 00:01 ar 13 Chwefror 2020. Rydym yn disgwyl i gyrff dyfarnu gydymffurfio'n llawn erbyn Medi 2021. Daeth y newidiadau a wnaethpwyd i'n Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer Cymwysterau TGAU / TAG yn dod i rym ar unwaith.  

Gellir gweld ein hadroddiad penderfyniadau sy'n nodi'r newidiadau yr ydym wedi'u gwneud i'n Amodau Cydnabod yn fanylach yma. Mae'r newidiadau hyn i'w gweld yn ein Hamodau cyhoeddedig. 

Newidiadau i’n Hamodau Cydnabod Safonol 

Ymgynghorodd Cymwysterau Cymru, CCEA Regulation ac Ofqual ar y cyd rhwng 2 Awst a 25 Hydref 2019 ar set o newidiadau i’n priod Amodau 

Gwnaethom gynnig newidiadau sylweddol, a oedd yn cynnwys ei gwneud yn ofynnol i bob sefydliad dyfarnu ddarparu gwybodaeth am ffioedd ar eu gwefan cyhoeddus, gan ei gwneud yn ofynnol i bob sefydliad dyfarnu gyhoeddi polisi sy'n nodi'n glir a ydynt yn cydnabod dysgu blaenorol, a chyflwyno Amod newydd a luniwyd i'w gwneud yn amlwg y gall y rheoleiddwyr orchymyn cyrff dyfarnu i atal rhag cyhoeddi canlyniadau. 

Roedd llawer o'r newidiadau eraill a gynigiwyd i'r Amodau fel rhan o'r ymgynghoriad hwn wedi’u dylunio er mwyn gwella dealltwriaeth cyrff dyfarnu ohonynt, eu diweddaru a darparu eglurhad pellach, lle bo angen. 

Ar 20 Chwefror 2020, fe gyhoeddom y penderfyniadau a gymerwyd gennym yn dilyn yr ymgynghoriad hwnnw ac egluro sut rydym wedi ystyried adborth ymatebwyr i'n hymgynghoriad.  

Caiff yr holl newidiadau i’r Amodau eu gweithredu o 1 Hydref 2020, gydag un eithriad sef ein Hamod H6.2. Mae’r Amod hwn wedi ei ddylunio er mwyn ei gwneud mor glir â phosibl y gallwn ymyrryd i sicrhau oedi cyn i gorff dyfarnu gyhoeddi canlyniadau, a chaniatáu inni wneud hynny'n gyflym yn yr achosion prin lle mae angen hynny.  

Gellir gweld copi o'n hadroddiad penderfyniadau, adroddiad annibynnol o'r ymatebion i'r ymgynghoriad, crynodeb o drafodaethau'r digwyddiadau ymgysylltu a'r Amodau Cydnabod Safonol sy'n cynnwys y newidiadau a ddaw i rym ar 1 Hydref 2020 isod: 

Adroddiad Penderfyniadau 

Dadansoddiad Annibynnol o'r ymatebion i'r Ymgynghoriad ar Newidiadau i'r Amodau Cydnabod

Crynodeb o'r Digwyddiadau Ymgysylltu 

Amodau Cydnabod Safonol Diwygiedig (I ddod i rym 1 Hydref 2020)

Tan hynny, dylai cyrff dyfarnu barhau i gyfeirio at ein Amodau Cydnabod Safonol cyhoeddedig sydd i'w gweld ar ein gwefan yma. 

Neiwdiadau arfaethedig i Amod A2 

Gan fod y DU wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr 2020, rydyn ni’n cynnig diwygio Amod A2 yr Amodau Cydnabod Safonol ac A.2 ein Meini Prawf Cydnabod Cyffredinol. Bwriedir defnyddio’r diwygiadau yn ystod y cyfnod interim yn dilyn ymadawiad y DU a hyd at gyflwyno unrhyw gytundebau newydd. 

Ysgrifennom at yr holl gyrff dyfarnu cydnabyddedig i amlinellu’r newidiadau arfaethedig hyn a gwahoddwyd unrhyw adborth yn eu cylch erbyn 28 Chwefror 2020. Rydyn ni’n ymwybodol bod Ofqual a CCEA Regulation hefyd yn ystyried newidiadau tebyg a byddwn ni’n parhau i hysbysu ein gilydd o’n cynlluniau. 

Hyd nes i unrhyw newdiaidau gael eu gweithredu, mae ein safbwynt yn parhau, sef nad ydyn ni’n bwriadu cymryd camau oherwydd tor-rheol technegol o ganlyniad i ymadawiad y DU o’r UE ac EFTA. Ar ôl i’r cyfnod ymgysylltu ddirwyn i ben, rydyn ni’n bwriadu cyhoeddi’r diwygiadau i’r Amodau perthnasol a’r Meini Prawf ym mis Mawrth 2020.