Adolygiad o’r Amodau Cydnabod Safonol

Cyflwynwyd yr Amodau Cydnabod Safonol (“Amodau”) yn wreiddiol yng Nghymru yn 2011, a chawsant eu trosglwyddo o Amodau Cydnabod Cyffredinol Llywodraeth Cymru pan ymgymerodd Cymwysterau Cymru â'i swyddogaethau yn ystod hydref 2015.

Rhwng hydref 2017 a haf 2018, adolygodd Cymwysterau Cymru ei Amodau Cydnabod Safonol.  

Mae’r Amodau Cydnabod Safonol yn nodi'r rheolau a'r rheoliadau y mae'n rhaid i bob corff dyfarnu a'i gymwysterau eu bodloni wrth gynnig cymwysterau yng Nghymru. 

Ar ôl cwblhau ein hadolygiad o'r Amodau Cydnabod Safonol, fe gyhoeddom adroddiad oedd yn amlinellu ein canfyddiadau. Daethom i’r casgliad: 

  • bod cyrff dyfarnu am weld diwygiadau i’r Amodau’n gyffredinol; 
  • byddai’n well gan gyrff dyfarnu pe bai’r diwygiadau hyn yn cael eu cysoni gan y tri rheoleiddiwr hyd y gellid yn rhesymol; ac 
  • er i ddiwygiadau i’r Amodau yn gyffredinol gael eu hawgrymu, mae’r adolygiad hefyd wedi tynnu sylw at y ffaith y byddai mathau eraill o eglurhad neu arweiniad a chymorth yn ddefnyddiol mewn rhai achosion. 

Cytunom ag Ofqual a CCEA Regulation drefniadau cydweithio gyda'r nod o alinio diwygiadau ar draws tair set o Amodau gymaint ag y bo modd. Yng nghyd-destun y penderfyniad i ystyried diwygiadau fel tri rheoleiddiwr, rydym yn anelu at ymgynghori gyda’n gilydd yng ngwanwyn 2019. 

Rydym yn cydnabod y bydd angen peth amser ar gyrff dyfarnu i ystyried y diwygiadau a chynllunio ar gyfer eu rhoi ar waith, ac felly byddwn yn rhoi digon o amser i gyflwyno’r Amodau. 

Rydym yn anelu at gyhoeddi ein Hamodau diwygiedig yn hydref 2019, i ddod yn weithredol o fis Ebrill 2020 a byddwn yn cynnig cymorth ac arweiniad i gyrff dyfarnu yn ystod y broses o gyflwyno unrhyw Amodau diwygiedig. 

Gellir gweld darlun gwybodaeth o’r amserlen ar gyfer ymgynghori a chyhoeddi’r Amodau diwygiedig yma.