Adolygiad o’r Amodau Cydnabod Safonol

Cyflwynwyd yr Amodau Cydnabod Safonol (“Amodau”) yn wreiddiol yng Nghymru yn 2011, a chawsant eu trosglwyddo o Amodau Cydnabod Cyffredinol Llywodraeth Cymru pan ymgymerodd Cymwysterau Cymru â'i swyddogaethau yn ystod hydref 2015.

Mae'r Amodau cyfredol yn cyd-fynd yn agos iawn â'r Amodau Cydnabod Cyffredinol a ddefnyddir gan Ofqual yn Lloegr a CCEA yng Ngogledd Iwerddon, ac nid ydynt wedi cael eu hadolygu ers i ni gael ein sefydlu. Felly rydym yn lansio adolygiad o'r Amodau.

Pam cynnal adolygiad o’r Amodau?

Nod yr adolygiad yw gwneud yr Amodau mor hygyrch â phosibl i gyrff dyfarnu a sicrhau eu bod yn ein galluogi fel y rheoleiddiwr i gyflawni ein swyddogaethau rheoleiddio yng Nghymru. Nod arall yr adolygiad yw sicrhau bod yr Amodau Cydnabod Safonol yn briodol ac yn berthnasol i ddysgwyr yng Nghymru a system gymwysterau Cymru.

Byddwn yn:

  • archwilio cyfleoedd i symleiddio'r Amodau, gan ganolbwyntio ar feysydd megis eglurder, lefelau rhagnodol, dyblygu, strwythur a gwerth;
  • adolygu'r Amodau o ran pa mor briodol a pherthnasol ydynt i ddysgwyr yng Nghymru a system gymwysterau Cymru;
  • ystyried datblygiadau polisi cyfredol, datblygiadau sy'n dod i'r amlwg a datblygiadau yn y dyfodol a nodi newidiadau y gellir eu gweithredu fel rhan o'r adolygiad hwn, a newidiadau y gallai fod angen eu gweithredu yn y tymor hwy o bosibl;
  • nodi rhai o’r heriau y mae cyrff dyfarnu yn eu hwynebu wrth gydymffurfio ag Amodau a mynd i'r afael â nhw lle y bo'n briodol;
  • nodi unrhyw enghreifftiau o arfer da.

Beth yw’r amserlen ar gyfer yr adolygiad?

Cynhelir yr adolygiad rhwng hydref 2017 a hydref 2018. Yn ddibynnol ar ganlyniadau’r adyolgiad, byddwn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus deuddeg wythnos o hyd ar unrhyw newidiadau posibl i'r Amodau, gyda golwg ar gyhoeddi fersiwn ddiwygiedig o'r Amodau yn ystod gwanwyn 2019 a'u rhoi ar waith o fis Medi 2019.

Gellir gweld darlun gwybodaeth o’r amserlen ar gyfer yr Adolygiad yma.

Beth fydd ein dull wrth gynnal yr Adolygiad?

Bydd yr Amodau yn cael eu hadolygu mewn tair cyfran, sef: ABC, DEG, FHI.

Bwriedir i bob cyfran gael ei adolygu o fewn amserlen o dri i bedwar mis, gan ganiatau i’r adolygiad cyfan gael ei gynnal o fewn 12 mis. Byddwn yn sicrhau yr eir i'r afael ag unrhyw gysylltiadau rhwng y cyfrannau drwy gydol yr adolygiad, ac y caiff Adran J, sydd yn cynnwys diffiniadau o dermau, ei ystyried drwy gydol pob cam.

A gaiff pob corff dyfarnu cydnabyddedig gyfle i gymryd rhan yn yr Adolygiad?

Fel rhan o’r adolygiad, rydym yn ceisio barn pob corff dyfarnu cydnabyddedig ar ba Amodau neu grwpiau o Amodau sydd o ddiddordeb arbennig a/neu y dylid eu blaenoriaethu, a'u rhesymau dros hyn.

Er mwyn hwyluso hynny, bydd holiadur ar-lein ar gael i bob corff dyfarnu ddarparu adborth ar bob cyfran.

Rydym hefyd wedi sefydlu Panel Rhanddeiliaid, sydd yn cynnwys ystod eang o bartneriaid a chyrff dyfarnu. Bydd y Panel yn cwrdd yn ystod pob cyfran.

Pam ein bod wedi sefydlu Panel Rhanddeiliaid?

Er mwyn sicrhau ein bod yn cymryd i ystyriaeth perspectif cyrff dyfarnu drwey gydol yr adolygiad, rydym wedi sefydlu Panel Rhanddeiliaid sy’n cynnwys 10 o gynrychiolwyr o gyrff dyfarnu yn ogystal â chynrychiolwyr o Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu a'r Cyd-bwyllgor Cymwysterau.

A fydd yr Adolygiad o’r Amodau yn arwain at wahaniaeth mewn gofynion rheoleiddiol?

Caiff Ofqual a CCEA (y naill yn rheoleiddiwr cymwysterau, arholiadau ac asesiadau yn Lloegr a'r llall yng Ngogledd Iwerddon) eu cynrychioli ar y Panel Rhanddeiliaid. Byddwn yn ymgysylltu â'r rheoleiddwyr cymwysterau hyn i gytuno ar ddull gweithredu cyffredin, lle y bo'n briodol. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod na fydd cysondeb yn bosibl bob amser.