Adolygiad o Amodau Cydnabod Safonol - grwpiau ffocws

Rydym wrthi’n cynnal adolygiad o’n Hamodau Cydnabod Safonol ar hyn o bryd. Diben yr adolygiad yw sicrhau bod yr Amodau mor hygyrch â phosib i gyrff dyfarnu, tra’n sicrhau eu bod yn ein galluogi, fel y corff rheoleiddio, i gyflawni ein swyddogaethau rheoleiddio’n effeithiol. Dechreuodd yr adolygiad yn hydref 2017, a bydd yn adrodd yn haf 2018.

Fel rhan o’r gwaith hwn, rydym yn cynnal cyfres o grwpiau ffocws gyda chyrff dyfarnu ar draws ystod o leoliadau i brofi a mireinio rhai o’n cynigion ymhellach, gan gynnwys yn arbennig Amod F (Darparu cymwysterau i brynwyr). Mae gennym dri lleoliad grup ffocws wedi'u trefnu ar draws ystod o leoliadau.

Mae'r manylion isod:

Lleoliad

Dyddiad

Amser

etc venues, Maple House, 150 Corporation St, Birmingham, B4 6TB 

21 Mehefin 2018 

10:00 – 15:00 

The Space Centre, 94 Judd Street, Llundain, WC1H 9NT 

26 Mehefin 2018 

10:00 – 15:00 

Prifysgol Caerdydd, Neuadd Aberdâr, Heol Corbett, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3UP 

28 Mehefin2018 

10:00 – 15:00 

Dylid nodi y bydd lleoedd yn gyfyngedig ac y cânt eu neilltup ar sail y cyntaf i'r felin. 

Er mwyn cadarnhau eich bod yn gallu dod, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch polisi@cymwysteraucymru.org