Cyhoeddi adroddiad: Haen 1 - Adolygiad o’r Amodau Cydnabod Safonol

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi adroddiad cryno sy’n amlinellu’r canfyddiadau a ddaeth i’r amlwg yn ystod haen 1 o’n Hadolygiad o’r Amodau Cydnabod Safonol.

Mae'r holl sylwadau a gafwyd fel rhan o'r adolygiad haen 1 bellach wedi'u casglu ynghyd a'u dadansoddi. Byddwn yn ystyried y canfyddiadau yn ofalus, a byddant yn llywio ein syniadaeth wrth i ni symud ymlaen i ystyried Amodau FHI a DEG yn ystod haenau 2 a 3.

Lansiwyd yr arolwg ymgysylltu ar-lein ar gyfer haen 2 ar 5 Rhagfyr 2017. Anogir pob rhanddeiliad i gymryd rhan a bydd yr arolwg yn cau ar 8 Ionawr 2018. Bydd y Panel Rhanddeiliaid yn cynnal cyfarfodydd pellach yn ystod 2018 fel rhan o haenau 2 a 3, a fydd yn ystyried Amodau FHI a DEG.

Byddwn yn parhau i gasglu tystiolaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau, ac ni wneir unrhyw benderfyniadau hyd nes y bydd yr adolygiad wedi'i gwblhau. Ar ôl cwblhau ein hadolygiad a dadansoddi'r holl dystiolaeth, byddwn yn ystyried unrhyw ddiwygiadau y gellid eu cynnig gennym i'r Amodau a ph'un a yw'n briodol cynnal ymgynghoriad.

Os gwneir newidiadau i'r Amodau, caiff fersiwn ddiwygiedig ei chyhoeddi yn ystod gwanwyn 2019, a fydd yn weithredol o fis Medi 2019.