Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad ar yr adolygiad o’r Amodau Cydnabod Safonol

Rhwng hydref 2017 a haf 2018, adolygodd Cymwysterau Cymru ei Amodau Cydnabod Safonol. Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau'r adolygiad.

Ar ôl cwblhau ein hadolygiad o'r Amodau Cydnabod Safonol, daethom i’r casgliadau canlynol:

  • roedd cyrff dyfarnu am weld diwygiadau i’r Amodau’n gyffredinol;
  • byddai’n well gan gyrff dyfarnu pe bai’r diwygiadau hyn yn cael eu cysoni gan y tri rheoleiddiwr hyd y gellid yn rhesymol;
  • er i ddiwygiadau i’r Amodau yn gyffredinol gael eu hawgrymu, mae’r adolygiad hefyd wedi tynnu sylw at y ffaith y byddai mathau eraill o eglurhad neu arweiniad a chymorth yn ddefnyddiol mewn rhai achosion.

Ar y dechrau, dywedwyd y byddem yn ymgynghori ar unrhyw ddiwygiadau i’n Hamodau yr hydref hwn, gyda’r bwriad o gyhoeddi fersiwn ddiwygiedig o’r Amodau yn ystod gwanwyn 2019, er mwyn iddynt fod yn weithredol o fis Medi 2019.

Ym mis Awst eleni, cytunodd Cymwysterau Cymru, CCEA Regulation ac Ofqual drefniadau cydweithio gyda'r nod o alinio diwygiadau ar draws tair set o Amodau gymaint ag y bo modd. Felly, rydym yn cyhoeddi adroddiad sy'n amlinellu canfyddiadau ein hadolygiad ni ar hyn o bryd, ac yn edrych ymlaen at y cam nesaf o weithio gyda chyd-reoleiddwyr ar ddiwygiadau posibl. Bydd ein cyd-reoleiddwyr yn dod â'u barn, eu dadansoddiad a'u safbwyntiau eu hunain ar y posibilrwydd o ddiwygiadau pellach i'r Amodau. Lle rydym yn dod i’r un casgliadau, rydym yn awyddus i gydweithio i alinio'r diwygiadau gymaint ag sy'n rhesymol bosibl.

Yng nghyd-destun y penderfyniad i ystyried diwygiadau fel tri rheoleiddiwr, rydym yn anelu at ymgynghori gyda’n gilydd o fis Ebrill 2019.

Rydym yn cydnabod y bydd angen peth amser ar gyrff dyfarnu i ystyried y diwygiadau a chynllunio ar gyfer eu rhoi ar waith, ac felly byddwn yn rhoi digon o amser i gyflwyno’r Amodau.

Rydym yn anelu at gyhoeddi ein Hamodau diwygiedig ym mis Hydref 2019, i ddod yn weithredol o fis Ebril 2020 a byddwn yn cynnig cymorth ac arweiniad i gyrff dyfarnu yn ystod y broses o gyflwyno unrhyw Amodau diwygiedig.

Gellir gweld copi o'r adroddiad yma.