Monitro cymwysterau galwedigaethol

Rydym yn monitro cymwysterau galwedigaethol yn ofalus ac yn canolbwyntio ar gymwysterau a grwpiau o gymwysterau na chânt eu targedu gan yr adolygiadau sector.

O ganlyniad i nifer ac amrywiaeth y cymwysterau galwedigaethol a gynigir yng Nghymru, a nifer y cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru, awn ati i fonitro cymwysterau galwedigaethol mewn ffordd gymesur sydd wedi'i thargedu. Byddwn yn ystyried nifer o ffactorau wrth benderfynu pa gymwysterau i'w monitro. Rydym yn canolbwyntio ar fonitro cymwysterau sy'n bodloni un neu fwy o'r disgrifiadau canlynol:

 • Yn gymwys i gael eu hariannu'n gyhoeddus
 • Lefelau cofrestru ac ardystio cymharol uchel
 • Heb eu targedu gan adolygiadau sector
 • Yn asesu meysydd gwaith lle mae diogelwch yn hanfodol
 • Yn bodloni gofyniad i ymarfer neu drwydded i ymarfer
Ein gweithgareddau monitro wedi'u cwblhau

Wedi'u cwblhau

 • Cymorth Cyntaf
 • Diogelwch Bwyd
 • Iechyd a Diogelwch

Yn ystod pob gweithgarwch monitro rydym yn cymharu ac yn cyferbynnu gwybodaeth a thystiolaeth o wahanol gyrff dyfarnu ac yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • y safonau asesu a bennir gan gyrff dyfarnu
 • eu prosesau sicrhau ansawdd allanol
 • y canllawiau maent yn eu rhoi i ddarparwyr dysgu

Rydym hefyd yn casglu adborth gan ddysgwyr, canolfannau a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Lluniwn adroddiad ar ein canfyddiadau ac, os byddwn yn nodi diffygion yn achos cyrff dyfarnu unigol, byddwn yn ysgrifennu atynt er mwyn nodi ein pryderon a gofyn iddynt weithredu'n unol â'n polisi 'Cymryd camau pan aiff pethau o chwith'.