Monitro cymwysterau cyffredinol

Rydym yn cynnal rhaglen eang o fonitro'r cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch diwygiedig er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu'n effeithiol, eu hasesu'n deg a'u dyfarnu i'r safon gywir. Caiff y rhaglen ei chynllunio'n flynyddol a'i diweddaru'n rheolaidd.

Mae'r rhan fwyaf o ddysgwyr yng Nghymru yn sefyll cymwysterau cyffredinol a ddarperir gan CBAC, felly dyma'n ffocws.

Fel rhan arferol o'n proses fonitro, rydym yn arsylwi cyfarfodydd a drefnir gan CBAC. Maent yn cynnwys:

  • Cyfarfodydd Pwyllgor Gwerthuso Papurau Cwestiwn – sy'n ystyried fersiynau drafft o bapurau cwestiwn a chynlluniau marcio.
  • Cynadleddau safoni arholwyr a chymedrolwyr – sy'n ystyried diwygiadau y gall fod eu hangen i gynllun marcio ac yn sicrhau bod gan arholwyr ddealltwriaeth drylwyr o sut i weithredu pob cynllun marcio.
  • Dyfarnu – lle mae uwch arholwyr yn ystyried sampl o waith dysgwyr ochr yn ochr â dangosyddion ystadegol er mwyn cynnig ffiniau graddau ar gyfer pob papur.
  • Digwyddiadau DPP – sy'n rhoi hyfforddiant ac arweiniad cyfredol i athrawon.

Rydym yn penderfynu pa gymwysterau a gaiff eu monitro ar ba lefel yn seiliedig ar risg.

Rydym hefyd yn dosbarthu holiadur Dweud eich Dweud bob blwyddyn ar gyfres yr haf, sy'n rhoi cyfle i ddysgwyr ac athrawon rannu eu barn a'u profiadau o'r papurau. Mae'r wybodaeth a gesglir yn ein helpu i oruchwylio'r broses ddyfarnu a nodi agweddau ar y cymwysterau newydd y byddwn yn eu hystyried yn fanylach fel rhan o'n gwaith monitro parhaus.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd â CBAC er mwyn sicrhau bod systemau effeithiol ar waith o ran recriwtio arholwyr, diogelwch asesiadau, cwblhau gwaith marcio a darparu gwasanaeth ôl-ganlyniadau.

Caiff prosesau sy'n ymwneud â gosod heriau, asesu a dyfarnu Tystysgrifau Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru) eu monitro drwy gydol y flwyddyn.