Cymwysterau Blaenoriaethol Cyfyngedig

Mae adran 14 o'r Ddeddf yn caniatáu i ni gyfyngu ar gymhwyster sydd ar y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaeth.

Mae gennym y pŵer i benderfynu y dylid cyfyngu rhai cymwysterau ar y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaeth i uchafswm o ffurfiau (neu ‘fersiynau’) y gellir eu cymeradwyo ar unrhyw un adeg.

Ni allwn wneud penderfyniad o'r fath oni bai ein bod yn fodlon bod y cyfyngiad a fwriadwyd yn ddymunol yng ngoleuni ein prif nodau, a’n hamcanion sef:

  • osgoi anghysondeb rhwng ffurfiau gwahanol ar yr un; a
  • ein galluogi i arfer dewis rhwng cyrff dyfarnu a allai fod eisiau datblygu ffurf newydd ar y cymhwyster neu rhwng gwahanol fathau o gymwysterau a gyflwynir i'w cymeradwyo.

Cyn penderfynu cyfyngu ar nifer y ffurfiau cymeradwy o gymhwyster, rhaid i ni hysbysu pob corff dyfarnu cydnabyddedig ac unrhyw berson arall y byddwn o'r farn y gellid disgwyl yn rhesymol iddynt fod â diddordeb yn ein cynigion ac ystyried unrhyw un ymatebion a dderbyniwn.

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am ein dull o gymeradwyo cymwysterau blaenoriaethol, a'n rhesymeg a'n prosesau ar gyfer cyfyngu cymwysterau blaenoriaethol yn ein Polisi Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol a Chymwysterau Blaenoriaethol Cyfyngedig.

Gellir gweld pob Hysbysiad rydym wedi'i gyhoeddi hyd yma isod.

Hysbysiadau Cyhoeddedig - Cymwysterau Blaenoriaethol Cyfyngedig

Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3) 

Bwriad i Gyfyngu - Chwefror 2021

Penderfyniad i Gyfyngu - Mehefin 2021

 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Bwriad i Gyfyngu - Tachwedd 2016

Penderfyniad i Gyfyngu - Mawrth 2017

Amrywio Penderfyniad i Gyfyngu - Ebrill 2019

 

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Bwriad i Gyfyngu - Gorffennaf 2018

Penderfyniad i Gyfyngu - Ebrill 2019