Cosbau a Gorfodi

Byddwn yn defnyddio cosbau a chamau gorfodi lle y bo angen er mwyn diogelu buddiannau dysgwyr, ond fel arfer byddwn yn ceisio canfod ffyrdd eraill o ddatrys problemau cyn cymryd y camau hyn.

Mae ein polisi 'Cymryd Camau Pan Aiff Pethau o Chwith' ar gael isod. Eglura: 

  • y camau y gallwn eu cymryd er mwyn atal y broblem rhag digwydd eto ac er mwyn unioni'r sefyllfa; 
  • ffactorau y gwnawn eu hystyried wrth benderfynu pa gamau i'w cymryd. 

Mae ein 'Polisi Apeliadau Rheoleiddiol' ar gael isod. Eglura sut y gall unrhyw un yr effeithiwyd arno gan benderfyniadau rheoleiddio penodol a wnaed gan Cymwysterau Cymru apelio yn erbyn y penderfyniad hwnnw. 

Camau Rheoleiddiol

Ceir rhestr o gamau rheoleiddiol diweddar yma.

Tribiwnlys Haen Gyntaf 

Os byddwn yn rhoi Hysbysiad Cosb Ariannol neu Hysbysiad Adennill Costau i gorff dyfarnu cydnabyddedig, gall y corff dyfarnu hwnnw apelio i'r Tribiwnlys Haen Gyntaf yn erbyn y penderfyniad hwnnw. 

Mae gwybodaeth am Siambr Reoleiddio Gyffredinol y Tribiwnlys Haen Gyntaf i'w gweld isod, sy'n cynnwys dolen i adran ar gyrff dyfarnu. 

Siambr Reoleiddio Gyffredinol y Tribiwnlys Haen Gyntaf