Cydnabod cyrff dyfarnu

Er mwyn cynnig cymwysterau rheoleiddiedig yng Nghymru, mae'n rhaid i chi gael eich cydnabod gennym ni yn gyntaf. Rhaid i chi allu dangos eich bod yn bodloni ein gofynion rheoleiddio. Nodir ein rheolau ar gyfer gwneud cais am gydnabyddiaeth gennym yn yr adran isod.

Sut i wneud cais

Os hoffech wneud ymholiad ynglŷn â chael eich cydnabod, e-bostiwch ni yn: cydnabodachymeradwyo@cymwysteraucymru.org

Byddwn yn gofyn i chi ddweud wrthym pam yr hoffech gael eich cydnabod gennym. Bydd hyn yn ein helpu i bennu a yw cydnabyddiaeth yn iawn i chi. Er mwyn parhau â'ch cais, bydd angen i chi wedyn wneud cais ffurfiol.

Bydd hyn yn golygu eich bod yn rhoi digon o dystiolaeth i ni o'ch gallu i fodloni ein gofynion fel y'u nodir yn ein Meini Prawf ar gyfer Cydnabod Corff. Mae ein Meini Prawf ar gyfer Cydnabod Corff yma.

Byddwn yn gwirio bod y dystiolaeth rydych wedi ei chyflwyno gyda’ch cais yn gyflawn. Dim ond ar ôl i ni gadarnhau gyda chi bod eich cyflwyniad yn gyflawn y byddwn yn dechrau ein harolygiad.

Rydym yn bwriadu cyrraedd penderfyniad am eich cais cyn pen 40 diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad hwnnw.  

Os byddwn yn gwrthod eich cais, byddwn yn esbonio ein rhesymau. Ar ôl ystyried ein hadborth, mae croeso i chi wneud cais eto.

Dod â'ch cydnabyddiaeth i ben neu ei ddiwygio

Os ydych am i ni beidio â rheoleiddio rhai neu bob un o'ch cymwysterau, gallwch ‘ildio’ eich cydnabyddiaeth. Mae ildio'n broses wirfoddol, ffurfiol ac mae'n rhaid gwneud hynny gan gydymffurfio â'r gofynion a bennwyd yn Amod D7 ein Hamodau Cydnabod Safonol.

Ildiad Rhannol Gallwch roi gwybod i ni am eich bwriad i ildio eich cydnabyddiaeth i gynnig cymwysterau penodol a/neu ddisgrifiadau o gymwysterau. Yn yr achos hwn, byddwn yn cael gwared ar y cymwysterau cytûn a/neu ddisgrifiadau o gymwysterau o gwmpas eich cydnabyddiaeth a byddwch yn parhau i gael eich cydnabod fel corff dyfarnu gyda ni.

Os nad ydych yn dyfarnu cymhwyster penodol yng Nghymru, nid oes angen i chi ofyn am iddo gael ei ildio o gwmpas eich cydnabyddiaeth gan nad ydym yn ei reoleiddio beth bynnag.

Ildiad Llwyr Gallwch hefyd roi gwybod i ni eich bod am ildio eich cydnabyddiaeth fel corff dyfarnu'n llwyr. Pan fydd y broses hon wedi'i chwblhau, ni fyddwch yn cael eich cydnabod gennym mwyach ac ni fyddwch yn gallu cynnig eich cymwysterau rheoleiddiedig i ddysgwyr yng Nghymru. Er mwyn dechrau'r naill broses neu'r llall, e-bostiwch cydnabodachymeradwyo@cymwysteraucymru.org a byddwn yn trafod eich cynlluniau chi a'n gofynion ni.