Monitro cyrff dyfarnu

Anelwn at sicrhau bod ein gweithgareddau monitro yn dryloyw, atebol, cymesur a chyson, ac yn targedu cyrff dyfarnu sy'n peri'r risg fwyaf i'r system gymwysterau yng Nghymru. Defnyddiwn amrywiaeth o dechnegau monitro i fonitro cyrff dyfarnu yn erbyn yr Amodau Cydnabod Safonol, gan gynnwys:

  • Cyfarfodydd diweddaru rheoleiddiol
  • Datganiad cydymffurfiaeth
  • Gweithgareddau monitro dilynol datganiad cydymffurfiaeth
  • Archwiliadau rheoleiddiol

Rhown ddigon o rybudd i gyrff dyfarnu o'n gweithgareddau monitro a rhown y wybodaeth baratoadol angenrheidiol. Os byddwn yn nodi diffygion yn achos cyrff dyfarnu unigol, byddwn yn ysgrifennu atynt er mwyn nodi ein pryderon a gofyn iddynt weithredu'n unol â'n polisi 'Cymryd camau pan aiff pethau o chwith'.