Grwpiau ffocws athrawon ar gyfer Asesiadau Di-Arholiad

Cynhaliwyd cyfres o drafodaethau grŵp ffocws gan Cymwysterau Cymru yn gofyn i athrawon rannu eu canfyddiadau a'u profiadau o Asesiadau Diarholiad mewn nifer o fodiwlau TGAU.

Mae Asesiad Diarholiad yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n cynnwys arholiad y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll ar yr un pryd.  Felly mae asesiad diarholiad yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol. 

Cynhaliwyd trafodaethau grŵp ffocws ledled Cymru mewn dau gam. 

Cynhaliwyd grwpiau ffocws cam 1 rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2019. Roedd y pynciau a gynhwyswyd fel a ganlyn: 

 • Celf 
 • Cyfrifiadureg 
 • Drama 
 • Saesneg Iaith 
 • Llenyddiaeth Saesneg 
 • Daearyddiaeth 
 • Addysg Gorfforol 
 • Gwyddoniaeth 
 • Cymraeg Iaith (gyntaf) 
 • Llenyddiaeth Gymraeg  

Cynhaliwyd grwpiau ffocws cam 2 rhwng mis Tachwedd 2019 a mis Ionawr 2020. Roedd y pynciau a gynhwyswyd fel a ganlyn: 

 • Astudiaethau’r cyfryngau 
 • Hanes 
 • Cerddoriaeth 
 • Ieithoedd tramor modern (Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg) 
 • Dylunio a thechnoleg 
 • Bwyd a maeth 
 • Cymraeg ail iaith 

Bu'r trafodaethau grŵp ffocws yn ymwneud yn bennaf â'r materion canlynol a oedd yn gyffredin rhwng pob un o'r pynciau: 

 1. Egwyddorion a dibenion Asesiadau Diarholiad; 
 2. Dulliau asesu; 
 3. Lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau; 
 4. Profiadau o gynnal Asesiadau Diarholiad; 
 5. Profiadau o fynd i'r afael ag Asesiadau Diarholiad. 

Er mwyn ategu'r wybodaeth a gasglwyd yn ystod y grwpiau ffocws ac i roi cyfle i bob athro gyfrannu, cynhaliwyd arolwg dilynol ar-lein ar gyfer pob pwnc.  

Byddwn yn cyhoeddi crynodeb o ganfyddiadau allweddol yr ymchwil hon ddiwedd 2020. Bydd y canfyddiadau'n cael eu defnyddio i helpu i lywio'r broses o lunio a datblygu cymwysterau yn y dyfodol, er enghraifft, wrth edrych ar sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd i Gymru. 

Am wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn defnyddio ac yn storio unrhyw ddata personol a gesglir fel rhan o'r grwpiau ffocws, a hawliau cyfranogwyr yn hyn o beth, gellir darllen yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan.