Cymwysterau Cymru: Cyflwyniadau Data

O’r flwyddyn academaidd 2017/18 ymlaen, mae'r cyfrifoldeb am gyhoeddi ystadegau swyddogol ar gyfer cymwysterau cyffredinol (GQ) a galwedigaethol (VQ) yng Nghymru wedi trosglwyddo o Ofqual i Cymwysterau Cymru.

Er mwyn cynhyrchu’r ystadegau swyddogol yma, rydym yn casglu ystod eang o ddata am gymwysterau rheoledig gan ein cyrff dyfarnu cydnabyddedig.

Amserlen Gofnodi

Mae ein Hamserlen Gofnodi ar Gymwysterau yn darparu amserlen o'r holl gasgliadau a'u dyddiadau adrodd.

Amserlen cofnodi cymwysterau 2023

Cyflwyniadau Data

Dylid cyflwyno templedi casglu data i ni gan ddefnyddio ein tudalen casglu data ar QiW. Mae dogfennau canllaw QiW yn rhoi rhagor o wybodaeth am y broses gasglu. Mae'r templedi ar gyfer darparu'r data ar gael i'w lawrlwytho o QiW. Rydym yn cynhyrchu ystadegau swyddogol sy'n ymwneud â'r holl gymwysterau a reoleiddir gennym ni a gymerir gan ddysgwyr yng Nghymru. Felly, dylai'r data a gyflwynir inni gynnwys yr holl gymwysterau perthnasol a gynigir.

Cymwysterau Cyffredinol

Rydym yn casglu amrywiaeth o ddata sy'n ymwneud â chymwysterau cyffredinol rheoledig trwy sawl templed data gwahanol. Gellir gweld canllawiau ar gyfer pob templed isod, ynghyd â chanllawiau cyffredinol ar gyfer cyflwyno ffeiliau data GQ ar QiW:

Yn dilyn ein hymgynghoriad ar ddyluniad templedi casglu data a’r amserlen ar gyfer casglu data yng Nghymru, gwnaethom y penderfyniad i gysoni ein templedi yn agos â thempledi Ofqual a chyfateb i amserlen gasglu Ofqual lle bo modd. Ers gwneud y penderfyniad yma, mae Ofqual wedi cyflwyno rhai templedi newydd a gwneud newidiadau i dempledi presennol. Mae ein Bwrdd Rheoleiddio wedi adolygu'r newidiadau hyn ac wedi ystyried a fyddwn yn gweithredu'r un newidiadau ai peidio, ac wedi dod i'r casgliadau canlynol:

 • Uno DR1 a DR2 yn un casgliad Adolygiad Marcio a Chymedroli - Ni fyddwn yn gweithredu'r newid hwn ar hyn o bryd a byddwn yn cadw'r templedi DR1 a DR2 ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20. Byddwn yn adolygu'r penderfyniad hwn cyn blwyddyn academaidd 2020/21.
 • Uno E-asesiad ac Errata - Ni fyddwn yn gweithredu'r newid hwn ar hyn o bryd. Byddwn yn cadw'r templed E-asesu presennol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20. Ar hyn o bryd nid ydym yn casglu data ar Errata fel rhan o'n hamserlen casglu data. Byddwn yn adolygu'r penderfyniad hwn cyn blwyddyn academaidd 2020/21.
 • Codau manyleb – Ni fyddwn yn casglu'r data hwn fel rhan o'n hamserlen casglu data ond byddwn yn cysylltu â chyrff dyfarnu ac Ofqual i gasglu'r data hwn trwy ddulliau eraill.
 • Cwynion - Ni fyddwn yn gweithredu'r casgliad hwn ar hyn o bryd, ond mae’n bosibl y gwnawn yn y dyfodol.
 • Amserlen arholiadau – Ni fyddwn yn gweithredu’r casgliad hwn ar hyn o bryd, ond mae’n bosibl y gwnawn yn y dyfodol.

Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill

Ar hyn o bryd rydym yn casglu data cofrestru ac ardystio chwarterol ar gyfer cymwysterau rheoledig galwedigaethol a chymwysterau eraill yng Nghymru. Mae templedi wedi'u poblogi ymlaen llaw ar gyfer y casgliad hwn ar gael i'w lawrlwytho o QiW unwaith y bydd pob pwynt cyflwyno yn agor. Mae dogfennau canllaw ar gyfer y casgliad chwarterol hwn i'w gweld isod:

Diogelwch a llywodraethu data

Mae ein Polisi Diogelu Data mewnol yn amlinellu gwybodaeth am ein protocolau gwybodaeth a diogelwch. Mae'r manylion a gynhwysir yn y polisi yn cynnwys:

 • Egwyddorion a diffiniadau GDPR
 • rhestr ddata bersonol, categoreiddio, cadw a throsglwyddo data
 • cywirdeb
 • hysbysiadau a hawliau preifatrwydd
 • diogelwch data
 • cyfrifoldebau
 • hyfforddiant
 • hysbysiad o doriadau data personol.

Os hoffech gael gwybodaeth ychwanegol am ein polisi a'n protocolau, cysylltwch â ni ar dataproject@qualificationswales.org