Mynediad Teg drwy Ddylunio

Mae Cymwysterau Cymru a CCEA Rheoleiddio wedi cyhoeddi diweddariad i'r ddogfen ganllaw ‘Mynediad Teg drwy Ddylunio’.

Mae'r ddogfen hon yn rhoi arweiniad ar sut y gall dylunio cymwysterau ac asesu da roi'r cyfleoedd tecaf posibl i bob dysgwr i ddangos yr hyn y maent yn ei wybod, yn ei ddeall ac yn gallu ei wneud. Ystyried mynediad teg yn gynnar wrth ddylunio cymhwyster neu gall asesu helpu i leihau'r angen am addasiadau dilynol neu addasiadau. 

Mae'n cynnwys enghreifftiau o sut y gellir ymgorffori dylunio da. Bwriad yr argymhellion yn y ddogfen hon yw cefnogi ac ategu arfer gorau cyrff dyfarnu wrth ddylunio cymwysterau ac asesu a darparu arweiniad ar gydymffurfio â gofynion rheoleiddio. 

Mae ein diweddariad wedi cael ei lywio gan ymgysylltiad â chyrff perthnasol ac mae'n cynrychioli arfer gorau cyfredol mewn perthynas â dylunio cymwysterau, gosod asesiadau a defnyddio technoleg gynorthwyol. Mae'r diweddariad hwn yn disodli'r ddogfen a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a CCEA Rheoleiddio yn 2015. 

Er nad yw hon yn ddogfen reoleiddiol, disgwylir i gyrff dyfarnu roi sylw dyledus i'r canllawiau hyn, a defnyddio'r adnodd hwn i gefnogi eu gwaith i sicrhau bod cymwysterau wedi'u cynllunio i fod mor hygyrch â phosibl. 

Rydym yn cydnabod cyflymder y newid yn y maes hwn, gan gynnwys dealltwriaeth o anghenion dysgwyr a'r defnydd o atebion technolegol i ddiwallu'r anghenion hynny. O'r herwydd, byddwn yn adolygu'r canllawiau hyn ac yn croesawu mewnbwn ar unrhyw adeg.  

Os oes gennych unrhyw adborth ar y canllaw, rhowch wybod i ni drwy e-bostio polisi@cymwysteraucymru.org 

 Mynediad Teg drwy Ddylunio