Cwestiynau mawr – a rhai syniadau cynnar

Rydym yn gwybod bod y Cwricwlwm newydd i Gymru yn gyfle pwysig i edrych ar bethau o’r newydd. I ni, mae hynny’n golygu gofyn cwestiynau mawr am y cymwysterau mae pobl ifanc 16 oed yn ymgeisio amdanyn nhw.

 Gan Emyr George, Cyfarwyddwr polisi a diwygio cymwysterau 

Wrth i bobl ledled Cymru roi adborth ar gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer y cwricwlwm newydd, rydyn ni wedi bod yn siarad ag ystod o randdeiliaid ym maes addysg ac yn gwrando ar eu syniadau cynnar am bosibiliadau. 

Byddwn yn rhannu’r hyn a glyswon ni mewn mwy o fanylder yn yr hydref, cyn ein hymgynghoriad cyhoeddus ein hunain. Ond, yn y cyfamser, mae rhai themâu sy’n dod i’r amlwg i’w rhannu, sy’n cynnig cipolwg defnyddiol ar y meddylfryd presennol. 

Gofynnon ni pa fath o ystod o gymwysterau ddylai fod ar gael i bobl ifanc 14-16 oed. Dywedodd pobl wrthom ni bod angen dewis ar gyfer pob gallu, gan gynnig profiadau cadarnhaol a seiliau cadarn yn ogystal â’r cyfle i ymestyn a herio. Clywsom fod cymwysterau’n hanfodol er mwyn symud ymlaen mewn addysg a chyflogaeth, ac y gallai cynnwys mwy o sgiliau fod yn beth da. 

Ar draws chwe Maes Dysgu a Phrofiad y cwricwlwm newydd, clywsom amrywiaeth go iawn o syniadau ar sut y gallai cymwysterau weithio, ac mae’n amlwg eisoes y byddwn ni angen meddwl yn ofalus am y cymysgedd cywir o gymwysterau ym mhob maes. Roedd awydd i ystyried manteision TGAU ar wahân o’i gymharu â dull mwy cyfunol, a chydnabod ei bod yn annhebygol bod un dull penodol yn addas i bawb. 

Fe ofynnon ni hefyd ynglŷn ag asesu, ac roedd pobl yn chwilfrydig ynglŷn â modelau graddio yn y dyfodol o ystyried y gwahaniaethau ar draws TGAU yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Croesawyd y syniad o ddefnyddio’r cyfle hwn i adolygu sut rydym yn asesu dysgwyr. Mae diddordeb mewn edrych ar y gymysgedd o ddulliau asesu i’w defnyddio, pryd y dylid cynnal asesiadau a’r cysylltiadau rhwng asesiadau a’r ffordd y caiff cymwysterau eu cyflwyno mewn ysgolion. 

O ran cynllunio a gweithredu, nid oedd yn syndod clywed bod rhanddeiliaid am gael eglurder ynglŷn â’r cysylltiad rhwng cymwysterau yn y dyfodol a sut mae ysgolion yn cael eu mesur. Yn ogystal â hyn, cydnabyddir bod y cwricwlwm newydd yn golygu newid gwirioneddol ar draws y system, a bydd angen y cymorth cywir ar raddfa’r newid – gan gynnwys diwygio cymwysterau. 

Bydd y mewnbwn cynnar hwn gan ein cydweithwyr ym maes addysg yn hynod werthfawr wrth i ni siarad â grwpiau eraill o randdeiliaid wrth symud ymlaen. Yn yr hydref, byddwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar yr egwyddorion y dylen ni eu mabwysiadu ar gyfer y diwygiad hwn, a hoffem weld cynifer o bobl â phosibl yn cymryd rhan. Gorau po fwyaf o farn a glywn. 

Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ni: curriculum@qualificationswales.org