Diwedd y daith diwygio cymwysterau

  Gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru 

Pan fydd myfyrwyr yn sefyll eu harholiadau TGAU a Safon Uwch eleni, bydd yn nodi diwedd taith hir i ddiwygio'r cymwysterau hyn yng Nghymru.  

Adolygiad o Gymwysterau 2012 oedd man cychwyn yr ymdrech enfawr i adolygu a diwygio cymwysterau TGAU a Safon Uwch yng Nghymru.  

Ers hynny, mae cyfanswm o 28 o gymwysterau TGAU newydd a 29 o gymwysterau Safon Uwch newydd wedi cael eu datblygu a'u cyflwyno dros dri cham rhwng 2015 a 2017. 

Mae'r flwyddyn 2019 yn garreg filltir gan fod yr haf hwn yn nodi cam olaf y gwaith diwygio hwn, â saith phwnc TGAU - Busnes, Cyfrifiadureg, Dylunio a Thechnoleg, Hanes, Astudiaethau’r Cyfryngau, Astudiaethau Crefyddol a Chymraeg Ail Iaith – yn cael eu dyfarnu am y tro cyntaf.  

Yn ymuno â nhw mae pump arholiad Safon Uwch newydd, sef Dylunio a Thechnoleg, Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, y Gyfraith, Mathemateg Bellach ac Astudiaethau'r Cyfryngau. Cafodd pob un ohonynt eu cyflwyno i'w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2017. 

Mae diwygio wedi bod yn rhan fawr o waith Cymwysterau Cymru ers i ni ddechrau yn 2015. Fel y rheoleiddiwr, rydym yn gyfrifol am gymeradwyo'r rhan fwyaf o'r cymwysterau newydd hyn sydd wedi'u diweddaru, gan gymryd yr awenau oddi wrth Llywodraeth Cymru o ran sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol.  

Gwnaeth y cymwysterau diwygiedig nodi am y tro cyntaf y byddai'r cymwysterau TGAU a Safon Uwch a ddatblygwyd ac a ddyfarnwyd yng Nghymru yn wahanol i'r rheini a astudir yn Lloegr. 

Nid oedd y gwahaniaethau hynny wedi'u cyfyngu i gadw'r graddau A*-G ar gyfer cymwysterau TGAU na chymwysterau UG fel rhan o Safon Uwch.  

Yn ogystal â diweddaru cynnwys rydym hefyd wedi cryfhau'r trefniadau asesu. Adolygwyd y cydbwysedd rhwng arholiadau a gwaith gwrs, ac rydym wedi gwneud mwy o gymwysterau'n llinol yn hytrach na'n unedig, ac wedi capio'r nifer o droeon y gellir ail-sefyll uned er mwyn sicrhau bod gan gyflogwyr a phrifysgolion hyder yn hygrededd ein cymwysterau.  

Nid dyma ddiwedd y stori. Os yw addysg yng Nghymru am ffynnu, gan roi'r dechreuad gorau posib i fywydau pobl ifanc, mae'n rhaid iddo addasu drwy'r amser i ddiwallu eu hanghenion mewn byd sy'n newid yn gyflym. 

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru'n ymgysylltu â'r cwricwlwm ysgol yn dilyn cyhoeddi Dyfodol Llwyddiannus yn 2015, adolygiad annibynnol yr Athro Graham Donaldson o'r cwricwlwm cenedlaethol a'r trefniadau asesu yng Nghymru.  

Bydd y myfyrwyr a fydd yn dilyn y cwricwlwm newydd yn sefyll y cymwysterau newydd am y tro cyntaf yn 2027 ac er bod 2027 yn ymddangos yn bell i ffwrdd, rydym yn meddwl amdano nawr fel bod digon o amser i'r system baratoi. 

Ar gyfer myfyrwyr a rhieni sy'n mynd trwy system arholiadau yr haf hwn, rydym yn ymwybodol ei fod yn llawer o waith. Ond gall Cymru fod yn hyderus bod y rhaglen ddiwygio wedi cynhyrchu cymwysterau sy'n sicrhau bod myfyrwyr yn meddu ar y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt i ddatblygu wrth ddysgu ac yn eu bywydau.