Mae'n bwysig bod pob Llywodraethwr yn ymateb i'r ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol

Wrth ddarllen 'Cymwys ar gyfer y dyfodol' dros wyliau’r Nadolig, (nid diwrnod Nadolig, ddylwn i ychwanegu!), mae'n bwysig ein bod ni i gyd, fel llywodraethwyr, yn gwneud yn siŵr ein bod yn cyfrannu at yr ymgynghoriad pwysig hwn ac at rai'r dyfodol, a fydd yn dod i'r amlwg yn 2020.

Gan Jane Morris, Gwasanaethau Llywodraethwyr Cymru

Gyda'r Cwricwlwm Newydd ar ei ffordd, ac ysgolion yng Nghymru yn wynebu cyfnodau cyffrous a diddorol o'u blaenau, a chyda therfynau amser gweithredu yn prysur agosáu, mae angen inni ystyried sut y bydd cymwysterau yn y dyfodol yn edrych ar gyfer pobl ifanc heddiw ac yfory. 

Fel cyn-athrawes a llywodraethwr profiadol, rwyf wedi gweld digon o newid mewn addysg ond ni allaf gofio adeg mor arloesol a thyngedfennol â nawr.  Nid oes gennyf ateb hawdd ond, yn fy marn i, mae'n ymwneud â chroesawu cynwysoldeb, adlewyrchu'r sgiliau ehangach, creu casgliad ond nid gormod o gymwysterau, sydd â'r nod o ddatblygu a chefnogi arloesedd a chreadigrwydd, a'r cyfan yn gysylltiedig â phedwar diben allweddol y cwricwlwm newydd .  

Bydd dewis a dethol yr hyn sy'n gweithio o'r system bresennol a chael gwared ar y darnau nad ydynt yn berthnasol mwyach yn hanfodol. Mae adlewyrchu'r dimensiwn Cymreig a'n diwylliant cyfoethog, bywiog ac amrywiol yn hollbwysig.  Mae hefyd yn ymwneud â datblygu set sgiliau dysgwyr, fel eu bod yn barod ar gyfer y byd gwaith, sicrhau bod unrhyw gymwysterau sydd gennym yn cael eu cydnabod ledled y DU, ac yn anad dim yn meithrin ein dysgwyr i gael yr ysbrydoliaeth a'r dyhead i gredu ynddynt eu hunain.   

Weithiau, rydym yn colli'r cyfle i gyflwyno ein meddyliau. Daw pethau eraill i’r amlwg sy'n tynnu ein sylw. Mae sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed a bod eich profiad a'ch gwybodaeth o ysgolion yn cael eu hadlewyrchu yn hanfodol. Gwnewch yn siŵr mai un o'ch addunedau blwyddyn newydd yw helpu i lywio a chreu system gymwysterau fywiog a deinamig sy'n gyfoes, yn addas i'r diben ac a fydd o fudd mawr i’n pobl ifanc yn y dyfodol, gan eu helpu i lwyddo. Helpwch i wneud gwahaniaeth, mae'n bwysig!  

Beth am gymryd cam yn ôl a chofio'r dyddiau pan oeddech chi yn yr ysgol yn 16 oed! Mae amseroedd wedi newid – wel yn fy achos i, maent wedi yn sicr, ac er gwell!!  Rydw i'n cofio arholiad ar ôl arholiad, a phetawn i wedi sefyll yr un arholiad fis yn ddiweddarach, fyddwn i wedi pasio? Rwy'n credu bod Cymwysterau Cymru yn dilyn y trywydd iawn gyda'i weledigaeth a'i egwyddorion. Mae'r amseru'n iawn ar gyfer newid ond mae angen iddo fod yn gytbwys ac yn gadarn. Rwy'n croesawu'r cyfle hwn i helpu i lunio'r dyfodol.  

Fel llywodraethwyr sy'n gweithio gyda'r pennaeth, chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod y cwricwlwm yn cael ei weithredu'n effeithiol. Y trafodaethau strategol hynny rydych wedi'u cael yng nghyfarfodydd y corff llywodraethu: beth sydd ei angen ar ddysgwyr i'w paratoi ar gyfer yr 21ain Ganrif?;  Pa ddulliau newydd sydd angen i ni eu hystyried?; Beth sy'n gweithio'n dda i ddysgwyr 16 oed ac ôl-16?;  Sut mae canlyniadau eleni yn cymharu â chanlyniadau blynyddoedd blaenorol? Sut maen nhw'n cymharu â Safonau Cenedlaethol?; y drafodaeth ar y continwwm o'r cynradd i'r uwchradd:  Rhai enghreifftiau yn unig yw’r rhain, y bydd pob un ohonynt yn helpu i lunio sylwadau defnyddiol ar gyfer eich ymateb. Gan ddymuno blwyddyn newydd dda i bob un ohonoch.