Sgiliau Hanfodol - Y camau nesaf

 Gareth Downey, Uwch Reolwr Cymwysterau, Cymwysterau Cymru 

Fel y gwyddoch o bosibl, gwnaethom gyhoeddi canfyddiadau ein Hadolygiad o Sgiliau Hanfodol dros 12 mis yn ôl erbyn hyn, gan gynnwys sawl cam gweithredu yr oeddem yn bwriadu eu cymryd. 

Dyma ddiweddariad i esbonio'r cynnydd rydym wedi'i wneud ers hynny. 

Yn gynnar yn 2018, gwnaethom sefydlu'r Bwrdd Goruchwylio Sgiliau Hanfodol sy'n cynnwys uwch gynrychiolwyr o'r pedwar corff dyfarnu. Mae'r Bwrdd Goruchwylio wedi bod yn allweddol wrth sbarduno'r camau gweithredu o'r Adolygiad a gwneud penderfyniadau allweddol mewn perthynas â'r cymwysterau. Mae hefyd yn ffordd effeithiol o ymgysylltu â chynrychiolwyr ym maes addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith. 

Un o'r camau allweddol y gwnaethom ymrwymo i'w gymryd yn yr Adolygiad oedd datblygu canllawiau i helpu canolfannau i ddatblygu eu tasgau rheoledig eu hunain. Cafodd ei sbarduno gan adborth y dylai tasgau rheoledig gael eu rhoi mewn cyd-destun ac yn ac y dylaent fod yn fwy perthnasol i ddysgwyr.  

Felly, gwnaethom weithio'n agos gyda'r pedwar corff dyfarnu, ochr yn ochr â chanolfannau a rhwydweithiau i ddatblygu'r canllawiau a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2019. Gwnaethom hefyd weithio'n agos gyda'r cyrff dyfarnu i gytuno ar broses glir ar gyfer sicrhau ansawdd a chymeradwyo tasgau rheoledig a gaiff eu llunio gan ganolfannau a'u cynnwys yn y canllawiau.  

Er mwyn helpu canolfannau i fanteisio ar y canllawiau, gwnaethom gynnal cyfres o weithdai ledled Cymru yn ddiweddar, a chymerodd bron i 100 o gynrychiolwyr o dros 40 o ganolfannau ran ynddynt. Dywedodd pobl wrthym fod y gweithdai hyn wedi bod yn ddefnyddiol o ran cyflwyno'r cymhwyster yn effeithiol. Rydym hefyd wedi gwneud nifer o welliannau i'r cymwysterau ers yr Adolygiad, gan gynnwys y canlynol: 

  • Mae rhai tasgau rheoledig wedi cael eu hatgyfnerthu, ar ôl i'r cyrff dyfarnu gasglu adborth gan ganolfannau ynglŷn â'u heglurder a'u cysondeb;  
  • Cyflwynwyd system ailsefyll yn rhannol ar gyfer Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol ar lefelau dau a thri; 
  • Rydym wedi monitro data prawf yn agos er mwyn canfod sut mae'r profion yn perfformio ac mae'r cyrff dyfarnu wedi gweithio'n agos i safoni, a sicrhau ansawdd y tasgau a'r profion rheoledig; a 
  • Diweddarwyd yr egwyddorion dylunio er mwyn egluro gofynion y rheol wyth wythnos i gwblhau tasgau rheoledig.  

Rydym yn hyderus y bydd y gwelliannau hyn yn cryfhau'r cymwysterau yn y byrdymor. 

Yn ein hadolygiad, gwnaethom ymrwymo i adolygu'r model asesu ar gyfer y cymwysterau Sgiliau Hanfodol yng nghyd-destun dyddiad gorffen gweithredol o 2020 ar gyfer y gyfres bresennol.  

Ar ôl ystyried y safbwynt hwn dros y misoedd diwethaf, rydym wedi penderfynu peidio â gwneud newidiadau i'r model asesu ar y cam hwn. Rydym o'r farn y dylai'r gwelliannau a wnaed i'r cymwysterau hyn yn barod arwain at welliannau amlwg. Cyn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol eraill, rydym am roi amser i'r newidiadau diweddaraf ymsefydlu. Felly, rydym wedi gwahodd cyrff dyfarnu i ymestyn y dyddiadau gorffen gweithredol ar gyfer cyfres bresennol y cymwysterau Sgiliau Hanfodol tan 31 Awst 2022. Bydd hyn yn sicrhau amser ychwanegol i fonitro effeithiolrwydd y cymwysterau ac i benderfynu p'un a fyddai'n addas adolygu'r cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn fwy sylfaenol a ohryd y dylid wneud hynny. Bydd hefyd yn cynnig parhad i ganolfannau er mwyn helpu i gynllunio eu darpariaeth.  

Rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd cymwysterau Sgiliau Hanfodol ac rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod y cymwysterau hyn yn effeithiol ar gyfer dysgwyr a chanolfannau. Rydym yn parhau i fonitro'r cymwysterau hyn yn agos, yn gwrando ar adborth wrth iddo godi a, lle y bo angen, yn cymryd camau priodol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â chymwysterau Sgiliau Hanfodol, cysylltwch â ni yn sgiliauhanfodolcymru@cymwysteraucymru.org