Datganiad hygyrchedd Cymwysterau Cymru

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i Cymwysteraucymru.org a Qiw.Cymru

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Cymwysterau Cymru. Rydym am i gymaint o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • chwyddo i mewn hyd at 300% heb i’r testun gael ei wthio oddi ar ymyl y sgrîn
 • symud o gwmpas y rhan fwyaf o’r wefan gyda meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gyda darllenydd sgrîn (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

ReadSpeaker

WebReader

Rydym wedi gosod meddalwedd testun-i-leferydd webReader ReadSpeaker, sy’n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan. Cliciwch ar yr eicon ar ochr chwith uchaf ein gwefan i roi cynnig ar hyn, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol webReader, gan gynnwys cyfieithu, hofran i ddarllen a chwilio am eiriau.

DocReader

Mae docReader ReadSpeaker yn gallu darllen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn 50+ o ieithoedd.  Mae'r bar offer yn eich galluogi i bori, darllen a gwrando ar y ddogfen. Mae hefyd yn cynnwys y gallu i chwilio am air a nodwedd amlygu. 

Mae cyngor ar AbilityNet ynglŷn â gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd. 

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Mewn adolygiad annibynnol o'n gwefan, roedd ein gwefan yn 40% hygyrch pan gafodd ei phrofi yn erbyn meini prawf Lefel A Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We 2.1 (WCAG 2.1) a 60% hygyrch pan gafodd ei phrofi yn erbyn meini prawf Lefel AA.

Pasiodd y wefan brofion yn erbyn y meini prawf canlynol:

Dilyniant Ystyrlon

1.3.2 Pan fydd y dilyniant y cyflwynir cynnwys ynddo yn effeithio ar ei ystyr, gellir pennu dilyniant darllen cywir yn rhaglennol.
(Lefel A)

Nodweddion Synhwyraidd

1.3.3 Nid yw'r cyfarwyddiadau a ddarperir ar gyfer deall a gweithredu cynnwys yn dibynnu'n llwyr ar nodweddion synhwyraidd cydrannau fel siâp, maint, lleoliad gweledol, cyfeiriadedd, neu sain.  (Lefel A)

Cyfeiriadedd: (WCAG 2.1)

1.3.4 Nid yw'r cynnwys yn cyfyngu ei osgo a'i weithrediad i un cyfeiriadedd ar gyfer ei weld, fel portread neu dirlun, oni bai bod osgo cyfeiriadedd penodol yn hanfodol. (Lefel AA)

Nodi Pwrpas Mewnbwn: (WCAG 2.1)

1.3.5 Gellir pennu pwrpas pob maes mewnbwn sy’n casglu gwybodaeth am y defnyddiwr yn rhaglennol pan:
• Mae'r maes mewnbwn yn cyflawni pwrpas a nodwyd yn y Dibenion Mewnbynnu ar gyfer adran Cydrannau Rhyngwyneb Defnyddiwr; a

• Gweithredir y cynnwys gan ddefnyddio technolegau gyda chefnogaeth ar gyfer nodi'r ystyr disgwyliedig ar gyfer data mewnbwn ffurflenni.
(Lefel AA)

Defnyddio Lliw

1.4.1 Ni ddefnyddir lliw fel yr unig ffordd weledol o gyfleu gwybodaeth, nodi gweithred, ysgogi ymateb, neu wahaniaethu elfen weledol.
(Lefel A)

Ail-lifo: (WCAG 2.1)

1.4.10 Gellir cyflwyno cynnwys heb golli gwybodaeth neu ymarferoldeb, a heb fod angen sgrolio mewn dau ddimensiwn ar gyfer:
• Cynnwys sgrolio fertigol ar led sy'n cyfateb i 320 picsel CSS;
• Cynnwys sgrolio llorweddol ar uchder sy'n cyfateb i 256 picsel CSS.
Ac eithrio rhannau o'r cynnwys sy'n gofyn am gynllun dau ddimensiwn ar gyfer defnydd neu ystyr

(Lefel AA)

Llinelliad y Testun (WCAG 2.1)

1.4.12 Mae cyflwyno graffeg yn hanfodol i'r wybodaeth sy’n cael ei chyfleu.
Mewn cynnwys a weithredir gan ddefnyddio ieithoedd marcio i fyny sy'n cefnogi'r priodweddau arddull testun canlynol, ni chollir cynnwys nac ymarferoldeb wrth osod pob un o'r canlynol a thrwy beidio newid priodwedd arddull arall:
• Uchder y llinell (bylchau llinell) i o leiaf 5 gwaith maint y ffont;
• Bylchau yn dilyn paragraffau i o leiaf 2 gwaith maint y ffont;
• Bylchau rhwng llythrennau (tracio) i o leiaf 0.12 gwaith maint y ffont;
• Bylchau rhwng geiriau i o leiaf 0.16 gwaith maint y ffont.
Eithriad: Gall ieithoedd dynol a sgriptiau nad ydynt yn defnyddio un neu fwy o'r priodweddau arddull testun hyn mewn testun ysgrifenedig gydymffurfio gan ddefnyddio’r priodweddau sy'n bodoli ar gyfer y cyfuniad hwnnw o iaith a sgript yn unig.
(Lefel AA)

Cynnwys wrth Hofran neu Ffocysu (WCAG 2.1)

1.4.13 Lle mae derbyn ac yna tynnu pwyntydd sy’n hofran neu ffocws bysellfwrdd yn sbarduno cynnwys ychwanegol i ddod yn weladwy ac yna’n ei guddio, mae’r canlynol yn wir:
Gwrthodadwy
Mae mecanwaith ar gael i wrthod y cynnwys ychwanegol heb symud y pwyntydd hofran neu ffocws bysellfwrdd, oni bai bod y cynnwys ychwanegol yn cyfathrebu gwall mewnbynnu neu nad yw'n cuddio nac yn disodli cynnwys arall;
Hofradwy
Os gall pwyntydd hofran sbarduno'r cynnwys ychwanegol, yna gellir symud y pwyntydd dros y cynnwys ychwanegol heb i’r cynnwys ychwanegol ddiflannu;
Parhaus
Mae'r cynnwys ychwanegol yn parhau i fod yn weladwy nes bod yr hofran neu'r sbardun ffocws yn cael ei dynnu, mae'r defnyddiwr yn ei wrthod, neu nid yw ei wybodaeth yn ddilys mwyach.
Eithriad: Mae cyflwyniad gweledol y cynnwys ychwanegol yn cael ei reoli gan asiant y defnyddiwr ac nid yw'n cael ei addasu gan yr awdur.

(Lefel AA)

Dim Trap Allweddell

2.1.2 Os gellir symud ffocws bysellfwrdd i gydran o'r dudalen gan ddefnyddio rhyngwyneb bysellfwrdd, yna gellir symud ffocws i ffwrdd o'r gydran honno gan ddefnyddio rhyngwyneb bysellfwrdd yn unig, ac, os oes angen mwy na saeth heb ei haddasu neu allweddau tab neu ddulliau ymadael safonol eraill, cynghorir y defnyddiwr o'r dull ar gyfer symud ffocws i ffwrdd.
(Lefel A)

Trothwy Tair Fflach neu Lai

2.3.1 Nid yw tudalennau gwe yn cynnwys unrhyw beth sy'n fflachio fwy na thair gwaith mewn unrhyw eiliad, neu mae'r fflach yn is na’r trothwyon fflachiau cyffredinol a fflachiau coch.

Teitlau Tudalen

2.4.2 Mae gan dudalennau gwe deitlau sy'n disgrifio pwnc neu bwrpas.
(Lefel A)

Ffyrdd Lluosog

2.4.5 Mae mwy nag un ffordd ar gael i ddod o hyd i Dudalen We mewn set o Dudalennau Gwe ac eithrio pan fo'r Dudalen We yn ganlyniad i broses neu’n gam mewn proses.

(Lefel AA)

Ystumiau Pwyntydd (WCAG 2.1)

2.5.1 Gellir gweithredu’r holl nodweddion sy’n defnyddio ystumiau aml-bwynt neu lwybr gyda phwyntydd sengl heb ystum llwybr, oni bai bod ystum aml-bwynt neu ystum yn seiliedig ar lwybr yn hanfodol.

(Lefel A)

Canslo Pwyntydd (WCAG 2.1)

2.5.2 Ar gyfer nodweddion y gellir eu gweithredu gan ddefnyddio pwyntydd sengl, mae o leiaf un o'r canlynol yn wir:
Dim Digwyddiad i Lawr
Ni ddefnyddir digwyddiad i lawr y pwyntydd i weithredu unrhyw ran o'r swyddogaeth;
Atal neu Ddadwneud
Mae cwblhau'r swyddogaeth ar y digwyddiad i fyny, ac mae mecanwaith ar gael i atal y swyddogaeth cyn ei chwblhau neu i ddadwneud y swyddogaeth ar ôl ei chwblhau;
Gwrthdroi i Fyny
Mae'r digwyddiad i fyny yn gwrthdroi unrhyw ganlyniad i'r digwyddiad blaenorol;
Hanfodol
Mae'n hanfodol cwblhau'r swyddogaeth ar y digwyddiad i lawr.

(Lefel A)

Label mewn Enw (WCAG 2.1)

2.5.3 Ar gyfer cydrannau rhyngwyneb defnyddiwr gyda labeli sy'n cynnwys testun neu ddelweddau o destun, mae'r enw'n cynnwys y testun sy'n cael ei gyflwyno'n weledol.
(Lefel A)

Iaith Rhannau

3.1.2 Gall iaith ddynol pob darn neu ymadrodd yn y cynnwys fod wedi'i phennu'n rhaglennol heblaw am enwau priod, termau technegol, geiriau o iaith amhenodol, a geiriau neu ymadroddion sydd wedi dod yn rhan o iaith y testun o'u hamgylch.
(Lefel AA)

Ar Ffocws

3.2.1 Pan fydd unrhyw gydran yn cael ffocws, nid yw'n ysgogi newid o ran cyd-destun.
(Lefel A)

Ar Fewnbwn

3.2.2 Nid yw newid gosodiad unrhyw gydran rhyngwyneb defnyddiwr yn achosi newid cyd-destun yn awtomatig oni bai bod y defnyddiwr wedi cael gwybod am yr ymddygiad cyn defnyddio'r gydran.
(Lefel A)

Llywio Cyson

3.2.3 Mae mecanweithiau llywio sy'n cael eu hailadrodd ar sawl Tudalen We o fewn set o Dudalennau Gwe yn digwydd yn yr un drefn gymharol bob tro y maent yn cael eu hailadrodd, oni bai bod y defnyddiwr yn ysgogi newid.
(Lefel AA)

Adnabod Cyson

3.2.4 Mae cydrannau sydd â'r un swyddogaeth o fewn set o Dudalennau Gwe yn cael eu hadnabod yn gyson.
(Lefel AA)

Adnabod Gwall

3.3.1 Os canfyddir gwall mewnbynnu yn awtomatig, mae’r eitem gyda’r gwall yn cael ei hadnabod a disgrifir y gwall i'r defnyddiwr mewn testun.
(Lefel A)

Awgrym Gwall

3.3.3 Os canfyddir gwall mewnbwn yn awtomatig ac awgrymiadau ar eu cyfermae cywiriad yn hysbys, yna darperir yr awgrymiadau i'r defnyddiwr, oni bai y byddai'n peryglu diogelwch neu bwrpas y cynnwys.  (Lefel AA)

Negeseuon Statws (WCAG 2.1)

4.1.3 Mewn cynnwys a weithredir gan ddefnyddio ieithoedd marcio i fyny, gall negeseuon statws gael eu pennu'n rhaglennol trwy rôl neu briodweddau fel y gellir eu cyflwyno i'r defnyddiwr trwy dechnolegau cynorthwyol heb dderbyn ffocws.
(Lefel AA)

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi am y wefan hon mewn fformat gwahanol, cysylltwch â: 

 • ffoniwch 01633 373 222
 • Cymwysterau Cymru
  Adeilad Q2, Lôn Pencarn,
  Parc Imperial, Coedcernyw,
  Casnewydd NP10 8AR

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi cyn pen 7 diwrnod. 

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych chi'n hapus â sut rydyn ni'n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu drwy ymweld â ni yn bersonol

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni sain, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Cymwysterau Cymru yn ymrwymedig i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 Safon AA, oherwydd y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau a ganlyn:

 • Nid oes dolen sgip ar gael i osgoi'r prif elfennau llywio ym mhennyn y dudalen
 • Mae dolenni delwedd yn bresennol sydd ddim yn cynnwys testun sy'n disgrifio ei gyrchfan neu bwrpas yn gywir
 • Mae delweddau o destun yn bresennol na ellir eu haddasu ar gyfer y cyflwyniad sy’n ofynnol gan y defnyddiwr
 • Nid yw'r dudalen gartref yn cynnwys pennawd lefel un
 • Mae rhestrau yn bresennol nad ydynt wedi'u marcio i fyny’n gywir
 • Mae botymau yn bresennol sydd ddim yn cynnwys testun sy'n disgrifio eu swyddogaeth neu bwrpas
 • Nid yw ffocws y defnyddiwr wedi'i gyfeirio at gynnwys y ddewislen hamburger pan fydd yn weladwy
 • Nid yw gorchmynion bysellfwrdd yn hygyrch i rai elfennau ar dudalen
 • Ni chyflwynir cynnwys tudalen i ddefnyddwyr darllenwyr sgrin mewn trefn resymegol
 • Nid yw penawdau gweledol yn cael eu pennu'n rhaglennol
 • Nid oes priodoleddau teitlau ar gael i helpu defnyddwyr i nodi pwrpas a chynnwys cyffredinol tudalen neu ffrâm
 • Nid yw rhai tudalennau'n cynnwys priodoledd iaith
 • Mae dolenni i ddogfennau nad ydynt yn HTML yn bresennol sydd ddim yn nodi math y ffeil na’i maint
 • Mae capsiynau caeedig naill ai'n anghywir neu ddim ar gael ar gyfer rhai fideos
 • Mae dolenni i gyrchfannau gwahanol yn bresennol sydd ddim yn cynnwys testun cyswllt disgrifiadol unigryw
 • Mae elfen ffurf yn bresennol sydd ddim yn cynnwys label benodol (tudalen we trydydd parti)
 • Nid yw cynnwys tudalen wedi'i gynnwys o fewn tirnodau (tudalen we trydydd parti)
 • Mae delweddau'n bresennol sydd ddim yn cynnwys gwerthoedd priodoledd testun amgen priodol
 • Mae cynnwys symudol yn bresennol nad ydynt yn cynnwys cyfleuster saib neu stopio
 • Roedd rhai defnyddwyr o'r farn bod maes golygu'r cyfleuster chwilio yn achosi problemau
 • Mae elfennau tudalen yn bresennol nad ydynt yn bodloni’r gofynion cyferbyniad lliw lleiaf
 • Nid oes digon o wrthgyferbyniad lliw wrth gyflwyno peth graffeg ystyrlon
 • Nid yw dangosydd ffocws gweladwy yn amlygu rhai elfennau tudalen rhyngweithiol
 • Mae elfennau ffurf yn bresennol nad ydynt yn ddisgrifiadol o'u swyddogaeth na'u pwrpas
 • Nid oedd rhai defnyddwyr yn gallu addasu sain yr offeryn ReadSpeaker gan ddefnyddio technoleg gynorthwyol
 • Mae rhai defnyddwyr sgrin yn ei chael hi'n anodd deall cynnwys dogfennau dwyieithog
 • Nid yw rhai elfennau'n cael eu harddangos wrth ddefnyddio modd cyferbyniad uchel
 • Nid yw'r drefn y mae rhai elfennau tudalen yn derbyn ffocws yn rhesymegol

Diffyg cydymffurfiaeth â'r rheoliadau hygyrchedd

Mae'r tabl isod yn nodi pa feini prawf nad ydym eto'n cydymffurfio'n llawn â hwy: 

Macro alias: AddFAQsFromNode

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Erbyn Medi 2020, rydym yn bwriadu trosi rhai o'n dogfennau rheoleiddiol a ddefnyddir amlaf ac sy'n rhai cyhoeddus i fformat HTML. Bydd dogfennau perthnasol eraill yn cael eu trosi i fformat HTML pan fyddant yn cael eu hadolygu.  

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni addasu PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 oni bai eu bod yn hanfodol wrth ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu addasu dogfennau ymgynghori o’r gorffennol.  

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddwn yn bodloni’r safonau hygyrchedd.

Mae ein map hygyrchedd yn dangos sut a phryd yr ydym yn bwriadu gwella hygyrchedd ar y wefan hon.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 19 Awst 2020. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 19 Awst 2020 .

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 25 Mehefin 2020. Cynhaliwyd y prawf gan y Ganolfan Hygyrchedd Ddigidol (DAC).

Cafodd y tudalennau eu profi yn nhrefn y traffig trymaf.  Mae'r wybodaeth hon wedi'i chynnwys yn yr adroddiad a ddarparwyd gan DAC. 

Gallwch ddarllen yr adroddiad prawf hygyrchedd llawn.