Prosiect Data Cymwysterau Cymru

Dydd Mercher 12 Gor 2017

Mae Cymwysterau Cymru wedi cwblhau ei waith cwmpasu ac mae'n dechrau ar y broses weithredu drwy ymgynghori ar gynllun templedi ar gyfer casglu data yng Nghymru.

Mae'n bleser gennym eich hysbysu ein bod wedi cwblhau cam cwmpasu ein Prosiect Data ac, ar ôl ystyried safbwyntiau cyrff dyfarnu a rhanddeiliaid eraill, rydym wedi dod i gasgliadau am y math o ddata yr hoffem ei gasglu gan gyrff dyfarnu yn rheolaidd.

Rydym wedi ystyried manteision casglu data wedi'u dadgyfuno neu ddata ar lefel ymgeiswyr yn rheolaidd. Rydym yn cydnabod y bydd angen data wedi'u dadgyfuno arnom ar gyfer rhai prosiectau ymchwil ond rydym wedi penderfynu casglu'r data hyn yn ôl y gofyn. Felly, bydd ein casgliadau rheolaidd yn gofyn am ddata wedi'u cyfuno, er enghraifft, nifer y cofrestriadau ar lefel cymhwyster.

Cymwysterau Cyffredinol

Rydym wedi datblygu cyfres o dempledi casglu ac amserlen gasglu a byddwn yn ymgynghori â chyrff dyfarnu ynghylch y rhain ar ddiwedd mis Gorffennaf. Gwyddom fod yr haf yn gyfnod prysur iddynt ystyried manylion y templedi hyn, felly byddwn yn cadw'r ymgynghoriad ar agor nes wythnos gyntaf mis Medi 2017.

Er eglurder, mae'r ymgynghoriad hwn ar dempledi ac amserlen gasglu yn ymwneud â chymwysterau cyffredinol yn unig, ac rydym yn cynnig cyflwyno'r templedi hyn er mwyn casglu data ar flwyddyn academaidd 2017/18.

Ofqual sy'n casglu data yng Nghymru ar hyn o bryd, a bydd yn parhau i wneud hynny ar gyfer yr holl gasgliadau sy'n ymwneud â gweddill blwyddyn academaidd 2016/17 yn achos cymwysterau cyffredinol.

I'ch atgoffa'n gyflym, y cymwysterau rydym yn cyfeirio atynt fel cymwysterau cyffredinol, at ddibenion yr ymgynghoriad yw:

  • TGAU

  • TAG

  • Bagloriaeth Cymru

  • Tystysgrifau lefel 1 a 2 mewn cymwysterau cyffredinol (er enghraifft, TGAUR)

Bydd y mwyafrif helaeth o'r templedi arfaethedig hyn yn aros yr un peth neu'n debyg iawn i'r rhai a gyflwynir ar hyn o bryd i Ofqual, gan gynnwys y cyntaf o'n casgliadau arfaethedig ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 (cofrestriadau cyfres mis Tachwedd).

Mae pedwar ohonynt ychydig yn wahanol i'r rhai a ddefnyddir ar hyn o bryd. Mae disgwyl i'r cyntaf o'r rhain (Adolygiad Marcio) gael ei gasglu ym mis Chwefror 2018, felly rydym yn hyderus y gallwn reoli unrhyw newidiadau arfaethedig i'r templedi hyn mewn da bryd.

Cymwysterau Galwedigaethol

Byddwn yn cymryd ychydig mwy o amser i ystyried y templedi yr hoffem eu defnyddio ar gyfer data ar gymwysterau galwedigaethol.

Yn y cyfamser, bydd Ofqual yn parhau i gasglu a chyhoeddi data ar gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru.

Cadwch lygad yma am newyddion am y cynigion, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â blwch post y prosiect: dataproject@qualificationswales.org

Ymchwil