Mae 2019 yn garreg filltir o flwyddyn ar gyfer arholiadau Safon Uwch diwygiedig yng Nghymru

Dydd Iau 15 Awst 2019

Wrth i filoedd o fyfyrwyr ar draws Cymru dderbyn eu canlyniadau Safon Uwch, mae Cymwysterau Cymru wedi enwi 2019 fel carreg filltir o flwyddyn, wrth i raglen sydd wedi ei diwygio’n fawr gael ei chwblhau.  

Eleni cafodd y Safon Uwch diwygiedig terfynol eu harholi am y tro cyntaf, gan sicrhau bod cyfanswm y pynciau Safon Uwch a gyflwynwyd ac a arholwyd ers 2015 yn 29. 

 Ac er bod nifer y myfyrwyr sy'n sefyll yr arholiad yn parhau i ostwng, mae'r canlyniadau ar gyfer y graddau uchaf yng Nghymru wedi cynyddu rhywfaint 

“Nid yw’r gostyngiad parhaus o ran y rhai sy’n ymgeisio mewn arholiadau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn annisgwyl, gan ei fod yn deillio o ostyngiad yn y nifer o bobl ifanc 17 ac 18 oed yn y boblogaeth yn gyffredinol,” meddai’r Prif Weithredwr Philip Blaker. 

“Mae’r canlyniadau’n dangos cynnydd bach o 0.4% mewn graddau A * a 0.7% mewn graddau A * - A, gyda chynnydd o 0.2% yn cyflawni graddau A * i E. 

“Rydym am ddiolch i’n cydweithwyr ar draws y byd addysg wrth i’w hymdrechion i ddiwygio, gwella a chyflwyno’r cymwysterau hyn ddwyn ffrwyth o’r diwedd.”  

Y penawdau sy’n deillio o ganlyniadau eleni yw: 

  • mae canlyniadau Safon Uwch yng Nghymru i fyny ar A-E 
  • mae canlyniadau Uwch Gyfrannol yn parhau’n sefydlog ar A-E 

Yn achos Safon Uwch, o gymharu â chanlyniadau 2018: 

  • y ganran sy’n derbyn gradd A* yw 9.1%, i fyny o 8.7% 
  • y ganran sy’n derbyn graddau A* neu A yw 27.0%, i fyny o 26.3% 
  • y ganran sy’n derbyn graddau A* i E yw 97.6%, i fyny o 97.4% 

Yn achos Uwch Gyfrannol, o gymharu â chanlyniadau 2018: 

  • y ganran sy’n derbyn gradd A yw 20.3%, lawr o 20.4% 
  • y ganran sy’n derbyn graddau A i E yw 90%, yr un peth a blwyddyn diwetha. 

Yn achos Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol mae’r nifer o gymwysterau a ddyfarnwyd wedi gostwng eto eleni.  

  • Mae nifer y cymwysterau Uwch Gyfrannol a ddyfarnwyd wedi gostwng 3,269 i 39,646 o gymharu â 2018. 

O ran Safon Uwch, mae nifer y cymwysterau a ddyfarnwyd yn 2019 yn 962 is ar 31,483 o gymharu â 2018. 

Meddai’r Pennaeth Ymchwil Tom Anderson: “Mae’n debygol bod ystod o ffactorau yn egluro’r gostyngiad parhaus yn y niferoedd sy’n sefyll arholiadau, a’r prif ffactor yw bod gostyngiad yn y boblogaeth o bobl ifanc 17 ac 18 oed sydd i lawr 3.8% a 2.1% yn eu tro. Hefyd, mae dysgwyr bellach yn mynd i’r afael â mathau gwahanol o gymwysterau mewn addysg ar ôl 16 oed.” 

“Mae ystadegau hefyd yn dangos bod llai o bobl ifanc 17 oed yn cymryd pedwar neu fwy o bynciau Uwch Gyfrannol, gyda mwy o ddysgwyr yn dewis cymryd tri. Y llwybr mwyaf poblogaidd i bobl ifanc 18 oed yw cymryd tri phwnc Safon Uwch ynghyd â Bagloriaeth Cymru Uwch. Mae cyfran y bobl ifanc 18 oed sy’n cymryd o leiaf un pwnc Uwch Gyfrannol hefyd wedi gostwng, sy’n helpu egluro pam mae niferoedd y rhai sy’n sefyll arholiadau Uwch Gyfrannol wedi gostwng yn gyflymach na’r niferoedd sy’n sefyll arholiadau Safon Uwch.”  

Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru  

Bu gostyngiad yn y cofrestriadau ar gyfer y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch eleni, i lawr 1.4 pwynt canran i 11,881. O'r rhain, cyflawnodd 21.7% y cant raddau A * -A, cynnydd o 0.2 pwynt canran o'i gymharu â 2018. 

Cymwysterau