Blwyddyn heriol i Cymwysterau Cymru

Dydd Iau 19 Tach 2020

Mae tarfu ar arholiadau o ganlyniad i Covid 19 a chynlluniau ar gyfer cymwysterau i ddiwallu anghenion y cwricwlwm newydd yn ddwy thema yn adroddiad blynyddol Cymwysterau Cymru 2020.  

Roedd delio ag effaith pandemig y coronafeirws COVID-19 a chanslo arholiadau yn golygu heriau digynsail i Cymwysterau Cymru.  

Canolbwyntio ar degwch i ddysgwyr  

Drwy gydol y flwyddyn, y prif bryder oedd gwneud y peth iawn i ddysgwyr, gan ymateb i anghenion ac amgylchiadau newidiol.   

Wrth gyflwyno'r adroddiad blynyddol, sydd ar gael ar ffurf ddigidol yn unig am y tro cyntaf, dywedodd y Cadeirydd David Jones: "Mae hon wedi bod yn flwyddyn anodd a nodedig mewn cymaint o ffyrdd. 

“Arweiniodd y penderfyniad i gau ysgolion a chanslo arholiadau ar unwaith at lawer o gwestiynau gan athrawon, dysgwyr a'u rhieni. Aethom ati i ateb y cwestiynau hyn, gan wybod na fyddai atebion hawdd na pherffaith. Roedd hon yn sefyllfa nad oedd yr un ohonom erioed wedi'i hwynebu o'r blaen wrth inni gael ein gorfodi i wynebu realiti y byddai cymwysterau yn cael eu dyfarnu heb arholiadau. 

"O ganlyniad, rydym wedi dysgu llawer iawn mewn cyfnod byr, a byddwn yn defnyddio profiad yr haf diwethaf i sicrhau y ceir yr ateb gorau i ddyfarnu cymwysterau yr haf nesaf. 

“Yn y cyfamser byddwn yn parhau i gryfhau ein cysylltiadau â dysgwyr, athrawon a rhanddeiliaid eraill ac yn gwrando.  

Yn ystod y flwyddyn ymgynghorodd Cymwysterau Cymru ar y cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y cwricwlwm newydd a chwblhaodd gam cyntaf Cymwys ar gyfer y dyfodol. 

Cyflawnodd y rheoleiddiwr nifer o brosiectau blaenllaw drwy gydol y flwyddyn gyda ffocws parhaus ar adolygu'r cymwysterau sydd ar gael mewn sawl sector cyflogaeth, gan gynnwys adeiladu a'r amgylchedd adeiledig, peirianneg, gweithgynhyrchu uwch, ynni a thechnoleg ddigidol. Cynhaliwyd adolygiad o Dystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru hefyd. 

Dywedodd y Prif Weithredwr, Philip Blaker: "Mae'n amlwg y bydd y pandemig yn bwrw ei gysgod ar ddysgwyr, rhieni ac athrawon ymhell i mewn i 2021. Yn ogystal ag ymdrin â'r problemau y mae'n eu hachosi i'r sector addysg gyfan, rhaid i ni barhau â'n gwaith arall i wella'r cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol sydd ar gael i ddysgwyr yng Nghymru. 

"Rydym yn parhau'n ymrwymedig i geisio'r atebion gorau i ddiogelu buddiannau dysgwyr a hyrwyddo hyder yn y system gymwysterau." 

Mae'r Adroddiad Blynyddol ar-lein, sy'n cynnwys fideos a graffeg, ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru.