Cefnogaeth i ddysgwyr sy'n astudio arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch yn y flwyddyn academaidd nesaf

Dydd Gwener 13 Mai 2022

Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau bydd gwybodaeth ymlaen llaw yn cael ei darparu ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch sydd wedi’u creu i Gymru ym mlwyddyn academaidd 2022/2023. Ni fydd unrhyw addasiadau TGAU, UG a Safon Uwch blaenorol yn berthnasol mwyach.

Bydd gwybodaeth ymlaen llaw yn cael ei rhoi i ysgolion a cholegau i helpu dysgwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch sydd wedi’u creu i Gymru. Mae gwybodaeth ymlaen llaw yn rhoi syniad o'r pynciau, themâu, testunau, neu gynnwys arall y gall dysgwyr ei ddisgwyl yn eu harholiadau. Y brif nod yw cefnogi gwaith paratoi dysgwyr.

Bydd CBAC yn rhyddhau gwybodaeth ymlaen llaw ar gyfer cyfres mis Tachwedd 2022 cyn diwedd y tymor hwn. Bydd gwybodaeth ymlaen llaw ar gyfer cyfres mis Ionawr 2023 yn cael ei rhyddhau yn yr hydref ac ar gyfer haf 2023 yn nhymor y gwanwyn

Dywedodd Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru:

“Rydyn ni’n cydnabod bod y pandemig yn parhau i gael effaith sylweddol ar addysgu a dysgu ym mhob rhan o Gymru. Mae’r rhan fwyaf o gymwysterau yn cael eu cyflwyno dros ddwy flynedd, sy'n golygu bod rhai dysgwyr eisoes wedi profi aflonyddwch wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer cymwysterau a fydd yn cael eu cwblhau yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.

Dyna pam rydyn ni wedi ystyried anghenion dysgwyr yn ofalus ac wedi penderfynu parhau â chymorth ychwanegol ar gyfer arholiadau yn y flwyddyn academaidd nesaf. Dylai hyn roi rhywfaint o gefnogaeth a sicrwydd i ddysgwyr sy’n sefyll arholiadau ac asesiadau yn 2022/2023.

Nid yw gwybodaeth ymlaen llaw yn bosibl ar gyfer y Dystysgrif Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru), felly bydd llawer o'r addasiadau presennol ar gyfer y cymhwyster hwnnw yn parhau i'r flwyddyn nesaf.

Rydyn ni hefyd yn rhagweld y gallai gwybodaeth ymlaen llaw fod yn briodol ar gyfer rhai cymwysterau galwedigaethol sydd wedi’u creu i Gymru.”

Bwriedir i’r mesurau hyn fod yn rhai trosiannol ac yn arwydd o’r daith yn ôl i drefniadau asesu cyn y pandemig. Mynegodd Cymwysterau Cymru y penderfyniad hwn i bob ysgol a choleg yng Nghymru drwy lythyr y bore yma (dydd Gwener 13 Mai) i gefnogi eu gwaith cynllunio ar gyfer tymor yr hydref.