Newid amserau embargo canlyniadau arholiadau

Dydd Mercher 26 Chw 2020

Mae Cyd-gyngor Cymwysterau (CGC) wedi gwneud cyhoeddiad pwysig i ganolfannau.

Mae’r amserau embargo ar gyfer rhyddhau canlyniadau i ymgeiswyr ar gyfer cymwysterau Tystygrif Lefel Mynediad, Cymwysterau Mathemateg Annibynnol, TGAU, TAG UG, TAG Safon Uwch, Prosiect a Phrosiect Estynedig yn newid o gyfres arholiadau Mehefin 2020.

Mae'r canlyniadau dan embargo rhag eu rhyddhau i ymgeiswyr tan 08:00am ar: 

Dydd Iau 13 Awst 2020; a 

Dydd Iau 20 Awst 2020 

Mae'r cyrff dyfarnu, mewn trafodaethau ag UCAS, Yr Adran Addysg, y rheoleiddwyr cymwysterau a'r rhanddeiliaid wedi ymestyn yr embargo ar gyfer rhyddhau canlyniadau o 06:00 i 08:00am er mwyn sicrhau y gall ymgeiswyr gael cyngor a chymorth gan staff y ganolfan wrth dderbyn eu canlyniadau ac er mwyn cysoni ag agor systemau UCAS. Bydd yn dal i fod yn bosibl rhyddhau canlyniadau i ymgeiswyr yn electronig am 08:00am.  

Ni fydd UCAS na’i aelodau Sefydliad Addysg Uwch yn cyfathrebu unrhyw benderfyniadau cadarnhau tra bo'r canlyniadau o dan yr embargo 08:00am  

Bydd canlyniadau electronig yn parhau i gael eu darparu i ganolfannau o hanner nos ddydd Mercher 12 Awst 2020 a dydd Mercher 19 Awst 2020.  Rhaid i’r holl wybodaeth am ganlyniadau barhau i fod yn gwbl gyfrinachol ac ni ellir ei datgelu i athrawon, ymgeiswyr neu rieni eraill, sefydliadau addysgol ac awdurdodau lleol, y wasg neu unrhyw berson arall, na'i thrafod gyda hwy. 

Mae rhyddhau canlyniadau i ymgeiswyr cyn yr embargo 08:00am yn cael ei ystyried yn achos o gamymddwyn gan ganolfannau ac mae'r cyrff dyfarnu yn cadw'r hawl i dynnu'r consesiwn arbennig o ddarparu gwybodaeth gynnar am ganlyniadau yn electronig i unrhyw ganolfan y canfyddir ei bod yn torri'r rheolau hyn. 

Mae dogfen y CGC Hysbysiad i Ganolfannau – rhyddhau canlyniadau cymwysterau cyffredinol, cyfres arholiadau Mehefin 2020 wedi'i diweddaru i ddangos newid yr amser embargo i 08:00 am. 

I gysylltu â'r CGC ebostiwch: info@jcq.org.uk neu ffoniwch 0207 683 4132.