Dewis i Bawb: Cymwysterau Cymru’n lansio strategaeth cymwysterau cyfrwng Cymraeg newydd

Dydd Iau 23 Gor 2020

Heddiw, mae Cymwysterau Cymru wedi lansio Dewis i Bawb, ei strategaeth newydd i gynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg.  

Gyda thwf addysg cyfrwng Cymraeg, rhagwelir y bydd nifer y plant a phobl ifanc sy'n gallu siarad Cymraeg yn cynyddu i 70% erbyn 2050.  

Mae'r strategaeth yn nodi'n glir ymrwymiad y sefydliad i’r Gymraeg, gan bwysleisio ei fod yn awyddus i weithio gyda’i bartneriaid ac i gyfrannu at flaenoriaethau Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.   

Mae Dewis i Bawb yn nodi pedwar maes ffocws strategol: 

  1. Blaenoriaethu bod cymwysterau ar gael yn Gymraeg mewn addysg amser llawn, lleoliadau ôl-16, a phrentisiaethau.  
  2. Cryfhau'r gefnogaeth i gyrff dyfarnu a'u gallu i ddarparu cymwysterau cyfrwng Cymraeg.  
  3. Diwygio Grant Cymorth i’r Gymraeg Cymwysterau Cymru i gyd-fynd â'r strategaeth newydd, i ganolbwyntio ar feysydd blaenoriaeth, cymwysterau newydd a chymwysiadau arloesol.  
  4. Gwella gwybodaeth i ddysgwyr, eu hysgolion a’u colegau, a data at ddibenion rheoleiddio.  

Mae'r strategaeth yn cydnabod bod heriau o ran cyflawni'r ymrwymiadau hyn. Fodd bynnag, mae Cymwysterau Cymru wedi ymrwymo i gydweithio â'u holl randdeiliaid, gan eu cynorthwyo i gynyddu ymgysylltiad, a meithrin gallu, i gyflawni ei nod dros y pum mlynedd nesaf a thu hwnt. 

Dywedodd David Jones, Cadeirydd Cymwysterau Cymru, “Rydym yn lansio Dewis i Bawb heddiw i helpu i sicrhau trefnu bod mwy o gymwysterau cyfrwng Cymraeg ar gael i ddysgwyr yng Nghymru. Mae Cymwysterau Cymru wedi ymrwymo i helpu i gynyddu y defnydd o’r Gymraeg mewn addysg ac mewn bywyd bob dydd, ac rydym yn edrych ymlaen at chwarae ein rhan wrth gefnogi strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.”   

Mewn ymateb i'r lansiad, dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, “Rwy’n falch bod Cymwysterau Cymru yn cymryd camau i gynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg, yn enwedig cymwysterau galwedigaethol, a fydd yn darparu dewis ehangach i fyfyrwyr ac yn cefnogi ein huchelgais o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050”. 

Nododd Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg:Mae’r strategaeth hon yn amlygu’r prif heriau sy’n wynebu’r sector wrth gynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg.  Mae ynddi ymrwymiad clir a synhwyrol yn egluro sut maent yn bwriadu mynd i’r afael â’r heriau hyn. Mae hwn yn faes hynod bwysig ble mae angen blaenoriaethu’r Gymraeg, er lles addysg ein plant a’n pobl ifanc.”  

Dywedodd Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  

"Ers dros flwyddyn bellach, mae'r Coleg wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid allweddol megis Cymwysterau Cymru, ColegauCymru, NTFW a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y sector ôl-16 yn gweithio gyda'i gilydd tuag at yr un nod o gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. 

Un enghraifft dda o'r cydweithio llwyddiannus hyd yma yw bod y gronfa i gefnogi cymwysterau dwyieithog yn cael ei dyfarnu yn awr yn unol â blaenoriaethau ein cynllun gweithredu ac rydym yn ddiolchgar i Cymwysterau Cymru am eu cefnogaeth yn hyn o beth.   

Mae'r strategaeth yn nodi'r angen brys i gynyddu ystod y cymwysterau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sydd ar gael i fyfyrwyr yn y sector ôl-16 a'r angen i gyrff dyfarnu gael eu cefnogi i fod yn fwy rhagweithiol wrth ddarparu'r cymwysterau hyn. Mae strategaeth Dewis i Bawb yn darparu strwythur i’w groesawu ar gyfer y gwaith hwnnw ac mae'n darparu fframwaith i fesur cynnydd dros y pum mlynedd nesaf."  

Gellir darllen y strategaeth yma.