Cymwysterau ar gyfer y Dyfodol: Ail-ddychmygu Cymwysterau yng Nghymru

Dydd Iau 14 Hyd 2021

Mae Cymwysterau Cymru yn lansio sgwrs genedlaethol ar ddyfodol cymwysterau ac yn cyhoeddi ei benderfyniadau ar yr ystod o bynciau lle bydd cenhedlaeth newydd o gymwysterau TGAU yn cael eu cyd-greu. 

Mae Cymwysterau Cymru wedi datblygu rhaglen waith gyffrous a blaengar, Cymwys ar gyfer y Dyfodol, i ail-ddychmygu cymwysterau. Bydd yn cefnogi'r gwaith o gyflwyno cwricwlwm newydd Cymru gyda chymwysterau sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Bydd blwyddyn o gydweithio dwys yn cyflwyno cynigion erbyn haf 2022 ar gyfer cymwysterau newydd a fydd yn barod i ddysgwyr yn 2025. 

Dywedodd y Prif Weithredwr, Philip Blaker: "Wrth gyflwyno’r Cwricwlwm newydd i Gymru ym mis Medi 2022, mae'n hanfodol ein bod yn edrych ar sut y gallwn arloesi cymwysterau i baratoi dysgwyr i lwyddo mewn byd sy'n newid yn barhaus." 

“Rydym am weithio ar y cyd ag eraill i ailfeddwl a chyd-lunio cenhedlaeth gwbl newydd o gymwysterau TGAU. Rydym am i bawb – dysgwyr, athrawon, darlithwyr, cyflogwyr a rhieni – helpu i ail-ddychmygu sut mae cymwysterau'n cael eu hasesu.  Gyda chynnwys newydd ac asesiadau newydd yn canolbwyntio ar brofiadau a lles a fydd yn dod â'r cwricwlwm newydd yn fyw ac yn diwallu anghenion pob dysgwr.

"Rydym yn recriwtio athrawon a gweithwyr addysgol proffesiynol i'n helpu i lunio'r cymwysterau newydd. Bydd hon yn broses gydweithredol a chreadigol dros y misoedd nesaf i'n helpu i archwilio ac ail-ddychmygu'r berthynas rhwng y cwricwlwm, yr addysgu a'r asesu. Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â ni wneud cais drwy ein gwefan.

"Dyma gyfle unigryw i greu cymwysterau arloesol, creadigol a chynaliadwy a fydd yn ymateb ac yn addasu i'r newidiadau cyflym rydym yn eu hwynebu mewn cymdeithas. Cymwysterau a fydd yn helpu i baratoi dysgwyr ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith yn y pedwerydd chwyldro diwydiannol. 

"Mae meddwl a chynllunio hirdymor yn allweddol i sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru yn cael profiad dysgwyr dyfnach a mwy penodol gyda lles a chydraddoldeb wrth wraidd ei galon."

Mae cytuno ar yr ystod o bynciau TGAU newydd yn nodi dechrau'r daith ddiwygio gyffrous hon. 

Bydd y cymwysterau TGAU newydd hyn yn rhoi dewis o bynciau i ddysgwyr ac ysgolion, sy'n adlewyrchu ehangder a chydbwysedd y Cwricwlwm newydd i Gymru. Bydd llai o gymwysterau TGAU ar wahân mewn mathemateg, gwyddoniaeth ac ieithoedd yn rhoi mwy o le i ddysgwyr gael profiadau ehangach ar draws y cwricwlwm cyfan.

I gael esboniad manwl o'r meddylfryd y tu ôl i'r dewis o bynciau TGAU, gweler yr adroddiad llawn ar ein penderfyniadau.

 

 

Y celfyddydau mynegiannol 

Ceir cymwysterau TGAU newydd mewn: 

 • Celf a Dylunio 
 • Drama 
 • Cerddoriaeth 
 • Ffilm a’r Cyfryngau Digidol. 

Bydd cymhwyster Dawns newydd a wnaed i Gymru.  

 

Bydd dewis o gymwysterau amlddisgyblaethol yn y Celfyddydau Mynegiannol yn parhau i fod ar gael. 

 

Iechyd a Lles 

Ceir cymwysterau TGAU newydd mewn: 

 • Bwyd a Maeth 
 • Addysg Gorfforol 
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant.  

Dyniaethau 

Ceir cymwysterau TGAU newydd mewn: 

 • Busnes 
 • Daearyddiaeth 
 • Hanes 
 • Astudiaethau Crefyddol 
 • Astudiaethau Cymdeithasol. 

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu  

Bydd TGAU Iaith a Llenyddiaeth Saesneg integredig newydd. 

 

Ceir cymwysterau TGAU newydd mewn: 

 • Ffrangeg 
 • Almaeneg 
 • Sbaeneg 
 • Bydd set newydd o gymwysterau bach mewn amrywiaeth o ieithoedd rhyngwladol i annog ymgysylltu ehangach â dysgu iaith. 
 • Bydd cymhwyster Iaith Arwyddion Prydain newydd a wnaed i Gymru sydd wedi'i anelu at ddysgwyr oedran ysgol.  

Y Gymraeg 

Byddwn yn cadarnhau ym mis Ionawr 2022 y dewis o gymwysterau iaith Gymraeg a ddylai fod ar gael i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru.  

 

Yn y cyfamser, byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid i adolygu ein cynigion gwreiddiol ochr yn ochr ag opsiynau posibl eraill i sicrhau bod y newidiadau mor effeithiol â phosibl wrth gefnogi polisi Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg mewn addysg. 

 

Mathemateg 

Bydd TGAU Mathemateg a Rhifedd integredig newydd. 

 

A dau gymhwyster newydd a wnaed i Gymru y gellir eu cymryd yn ychwanegol at y TGAU: 

 • Cymhwyster a asesir yn ddigidol sy'n canolbwyntio ar hyfedredd rhifiadol 
 • Cymhwyster Lefel 2 mewn Mathemateg Ychwanegol. 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

Ceir cymwysterau TGAU newydd mewn: 

 • Cyfrifiadureg 
 • Amgylchedd Adeiledig 
 • Dylunio a Thechnoleg 
 • Technoleg Ddigidol 
 • Peirianneg a Gweithgynhyrchu 
 • A chymhwyster dyfarniad dwbl TGAU Gwyddoniaeth integredig newydd i gymryd lle'r cymwysterau TGAU gwyddoniaeth presennol. 

Sgiliau Cyfannol 

Bydd y Dystysgrif Her Sgiliau gyfredol yn cael ei disodli gan gymhwyster symlach a mwy hylaw i asesu Sgiliau Cyfannol, sef: 

 • Creadigrwydd ac Arloesedd 
 • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau 
 • Effeithiolrwydd Personol 
 • Cynllunio a Threfnu. 

 

Mae'r Adroddiad Penderfyniadau llawn ar gael i'w ddarllen a'i lawrlwytho ar ein gwefan. Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyfrannu at y sgwrs genedlaethol gysylltu â diwygio@cymwysteraucymru.org