Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Trefniadau ar gyfer 2020-21

Dydd Mawrth 22 Medi 2020

Mae cyrff dyfarnu City & Guilds a CBAC wedi cytuno â threfniadau Cymwysterau Cymru ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau'r cymwysterau cymeradwy newydd ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn ystod 2020-21.   

Er bod canolfannau bellach yn ailagor, erys heriau o ran mynediad dysgwyr at weithleoedd ac asesiadau. Nid oedd rhai dysgwyr yn gallu cwblhau eu cymwysterau yn ystod gwanwyn/haf eleni pan gaeodd gweithleoedd a chanolfannau; mae'r cau wedi torri ar draws dysgu ac ymarfer dysgwyr eraill. Mae canolfannau eisiau gallu arwain y dysgwyr hyn, a'r rhai sy'n dechrau cyrsiau newydd ym mis Medi, at gwblhau eu cymwysterau. 

Mae Cymwysterau Cymru wedi parhau i weithio gyda'r cyrff dyfarnu, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) i ystyried y ffyrdd gorau i ddysgwyr gwblhau eu cymwysterau wrth i effaith Covid-19 barhau i gael ei theimlo. Mae'r addasiadau y cytunwyd arnynt ar gyfer 2020-21 yn briodol ac yn sicrhau bod y cymwysterau'n parhau i ddiwallu anghenion y sector.   

Ceir rhagor o fanylion am yr addasiadau ar gyfer 2020-21 ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru. 

Mae Cymwysterau Cymru hefyd yn gweithio gyda chyrff dyfarnu i gwblhau'r trefniadau ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Plant eraill yng Nghymru. Caiff y rhain eu cyhoeddi ar wefannau'r cyrff dyfarnu pan gânt eu cadarnhau.