Nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau TGAU a Safon Uwch yng Nghymru yn lleihau

Dydd Iau 24 Mai 2018

 

Nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau TGAU a Safon Uwch yng Nghymru yn lleihau

Mae nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch wedi lleihau eleni, yn ôl ystadegau a gyhoeddwyd gan Cymwysterau Cymru heddiw.

Cafwyd gostyngiad o 13 y cant yn nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau TGAU yng Nghymru yr haf hwn o 334,095 yn 2017 i 290,640 yn 2018.  Dim ond cofrestriadau gan ddysgwyr ym Mlwyddyn 11 a Blwyddyn 12 sydd wedi cynyddu.

Gwelwyd y gostyngiad mwyaf yng nghofrestriadau Blwyddyn 10, gostyngiad o 78.1 y cant o 61,280 yn 2017 i 13,430 yr haf hwn. Roeddem yn disgwyl hyn gan fod Llywodraeth Cymru wedi newid y ffordd y caiff mesurau perfformiad ysgolion eu cyfrifo; gan ddechrau yn 2019, dim ond canlyniad cyntaf myfyriwr ar gyfer pwnc fydd yn cyfrif tuag at fesurau perfformiad ysgol.

Mae 44,995 o gofrestriadau ar gyfer arholiadau Safon UG yn haf 2018, sef gostyngiad o 8.1 y cant o 48,965 yn 2017. Mae hyn yn golygu bod y duedd sydd wedi bod yn gostwng ers haf 2015, pan gafwyd 57,030 o gofrestriadau, yn parhau.

Mae pob pwnc UG wedi gweld lleihad yn nifer y cofrestriadau ar gyfer haf 2018, ac eithrio Economeg, Mathemateg Bellach, Seicoleg a Chymraeg Iaith Gyntaf.

Mae nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau Safon Uwch wedi gostwng 5.3 y cant i 33,640 o gymharu â 35,525 yn 2017. Mae hyn hefyd yn dilyn gostyngiad parhaus ers haf 2015, pan gafwyd 38,480 o gofrestriadau.

Er bod nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau Safon Uwch wedi lleihau ar y cyfan, ceir cynnydd mewn, gan gynnwys: Celf a Dylunio, Bioleg, Dylunio a Thechnoleg a Chymraeg Iaith Gyntaf.

Credir bod sawl ffactor yn dylanwadu ar y lleihad yn nifer cyffredinol y cofrestriadau ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru ar gyfer haf 2018. Mae'r rhain yn cynnwys newidiadau i'r canlynol:

  • Maint y boblogaeth;
  • Penderfyniadau a wnaed gan ysgolion a cholegau ynghylch pryd i gofrestru eu disgyblion ar gyfer arholiadau TGAU;
  • Nifer gyfartalog y cymwysterau y mae dysgwyr unigol yn eu hastudio;
  • Y mathau o gymwysterau sy'n cael eu hastudio ym maes addysg a hyfforddiant ôl-16.

"Dyma'r tro cyntaf i ni gyhoeddi data ar nifer y cofrestriadau ar gyfer cyfres arholiadau'r haf." meddai'r Pennaeth Ymchwil, Tom Anderson. "Rydym wedi edrych ar grwpiau blwyddyn a phynciau i ddeall y newidiadau yn y patrymau. Yn y dyfodol, byddwn yn adrodd ar dueddiadau allweddol ar gyfer arholiadau a gaiff eu sefyll gan ddysgwyr yng Nghymru.

Mae'r set gyfan o ystadegau wedi'i chyhoeddi ar wefan Cymwysterau Cymru.

Nodiadau i olygyddion

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y llynedd, mai dim ond y graddau cyntaf a gaiff disgyblion fydd yn cyfrif tuag at fesurau perfformiad ysgolion. Cafodd y cyhoeddiad hwn ei lywio gan ganfyddiadau yn adroddiad Cymwysterau Cymruar y duedd gynyddol o gofrestriadau cynnar a lluosog ar gyfer arholiadau.

  • I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Alan Morris ar 01633 373 216 neu 07464 543 636.