Canlyniadau TGAU yng Nghymru

Dydd Iau 22 Awst 2019

Wrth i nifer y TGAU eistedd yng Nghymru eleni gynyddu, mae rheoleiddiwr yr arholiadau wedi rhybuddio, er bod canlyniadau yn genedlaethol wedi aros yn sefydlog yn A a wedi gwella rhywfaint ar C, y gallai fod mwy o amrywiad yn y canlyniadau mewn ysgolion. 

Eleni, profir y saith olaf o'r TGAU newydd a wnaed yng Nghymru am y tro cyntaf, gan ddod â nifer y TGAU diwygiedig a gyflwynwyd ers 2015 i 28. 

Cynyddodd nifer y TGAU a eisteddodd yng Nghymru eleni o 8.8% o 271,761 i 295,690, gyda'r canlyniadau cyffredinol ar lefel genedlaethol yn sefydlog. 

Mae’r prif ffigurau’n dangos: 

  • Bod y gyfran a gyflawnodd radd A* neu A wedi gostwng 0.1% i 18.4% 
  • Bod y gyfran a gyflawnodd radd A*-C wedi cynyddu 1.2% i 62.8% 
  • Bod y gyfran a gyflawnodd radd A*-G wedi cynyddu 0.8% i 97.2% 
  • Bod cyfran y merched a gyflawnodd radd A* neu A yn 22.0% o’i gymharu â 14.6% o fechgyn. 
  • Cyflawnodd 67.6% o ferched raddau A*-C o’i gymharu â 57.8% o fechgyn. 

Mae dau brif reswm dros y cynnydd yn nifer y TGAU a eisteddwyd eleni: newidiadau i fesurau perfformiad ysgolion a newid i’r boblogaeth gyffredinol.  

“Mae’r cynnydd yn nifer o disgyblion Blwyddyn 11 un eistedd TGAU yn gysylltiedig â’r cwymp sydyn yn nifer yr ymgeiswyr a gofrestrwyd yn gynnar ym Mlwyddyn 10 y llynedd, yn dilyn newid ym mholisi Llywodraeth Cymru,” dywedodd y Prif Weithredwr, Philip Blaker. 

“Mae’r newid mewn polisi yn golygu mai dim ond canlyniad cyntaf disgybl y gellir ei ddefnyddio i fesur perfformiad ysgol ac mae hyn wedi golygu bod ysgolion yn llai tebygol o gofrestru disgyblion ar gyfer arholiadau’n gynnar oni bai bod yr unigolyn wedi dangos doniau eithriadol yn y pwnc. 

“Mae cofrestriadau Blwyddyn 10 eleni fwy neu lai’n debyg i’r lefel y llynedd, sy’n galonogol ac yn awgrymu bod patrymau cofrestru ar gyfer TGAU yng Nghymru yn dod yn fwy sefydlog. 

Ffactor arall a gyfrannodd at y cynnydd mewn cofrestriadau TGAU eleni yw’r cynnydd yn y boblogaeth yn gyffredinol, gyda tua 0.7%  yn fwy o bobl ifanc 16 oed eleni na’r llynedd. 

Dywedodd Mr Blaker, er bod y canlyniadau cenedlaethol yn sefydlog, y gallai fod peth amrywiad ar lefel ysgol oherwydd nifer o ffactorau.  

“Byddwn yn cyhoeddi ystadegau mis nesa yn dangos sut mae canlyniadau cymwysterau’n amrywio ar lefel ysgol yng Nghymru o’u cymharu â blynyddoedd blaenorol,” dywedodd. “Ni fydd yr ystadegau hyn yn nodi ysgolion unigol, ond byddant yn helpu athrawon a defnyddwyr eraill sydd â diddordeb i weld sut mae newidiadau mewn canlyniadau yn amrywio ar draws pob ysgol yng Nghymru ar lefel cymwysterau.” 

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi erthygl ar ei wefan yn esbonio’r ffactorau ay’n gallu effeithio ar ganlyniadau ysgol o flwyddyn i flwyddyn. Gellir darllen yr erthygl yma.