Canlyniadau TGAU yn awgrymu bod mwy o ysgolion yn ofrestru myfyrwyr ar gyfer arholiadau pan fyddant yn barod

Dydd Iau 17 Ion 2019

Mae’r canlyniadau TAU diweddaraf yn awgrymu bod ysgolion yn cofrestru myfyrwyr yn gynnar ar gyfer arholiadau pan fyddant yn barod, yn ôl y rheoleiddiwr, Cymwysterau Cymru. 

Er bod nifer y myfyrwyr a wnaeth sefyll yr arholiadau yn i na blynyddoedd blaenorol, roedd y bobl ifanc 16 oed a gafodd eu cofrestru’n gynnar gan eu hysgolion yn tueddu i fod yn fyfyrwyr gallu uwch. 

Cafodd y myfyrwyr a wnaeth sefyll y ddau arholiad TGAU mathemateg fis Tachwedd diwethaf ganlyniadau da, tra bod cyfran y myfyrwyr a gafodd A* neu A yn yr arholiad TGAU Saesneg Iaith wedi born dyblu. 

“Mae’r canlyniadau hyn yn awgrymru bod ysgolion yn defnyddio’r cyfle i gofrestru myfyrwyr yn gynnar ar gyfer arholiadau pan fyddant o’r farn eu bod yn barod”, meddai Prif Weithrewr Cymwysterau Cymru, Philip Blaker. 

“Roedd y myfyrwyr a wnaeth sefyll eu harholiadau TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd yn gynnar fis Tachwedd diwethaf yn tueddu i fod yn fyfyrwyr gallu uwch, ac roedd y canlyniadau A* ac A yn yr arholiad TGAU Saesneg Iaith wedi gwella o gymharu â chyfres arholiadau’r mis Tachwedd blaenorol.” 

Er bod cyfran y myfyrwyr sy’n cael y graddau uchaf wedi cynyddu, mae nifer y myfyrwyr sy’n sefyll yr arholiadau wedi gostwng 59.1%. 

“Mae’n debygol bod y gostyngiad mawr hwn yn nifer y cofrestriadau wedi digwydd yn rhannol mewn ymateb i newidiadau i fesurau perfformiad ysgolion gan Lywodraeth Cymru, sy’n ceisio annog ysgolion i beidio â chofrestru myfyrwyr, os nad ydynt yn barod i sefyll yr arholiad yn gynnar,” dywedodd Mr Blaker. 

Mae gostyngiad sylweddol mewn cofrestriadau ym mhob pwnc yn golygu ei bod hi’n anodd gwneud cymariaethau ystyrlon o flwyddyn i flwyddyn, yn ôl y rheoleiddiwr.  

  • Roedd 6,577 o fyfyrwyr wedi sefyll yr arholiad TGAU Mathemateg fis Tachwedd diwethaf, o gymharu â 21,881 ym mis Tachwedd 2017. O’r rhain, cafodd 22.8% radd A* neu A, o gymharu â 10.6% y flwyddyn flaenorol.  
  • Roedd cyfanswm o 11,931 o fyfyrwyr wedi sefyll arholiad TGAU Mathemateg-Rhifedd ym mis Tachwedd 2018, o gymharu â 19,193 y flwyddyn flaenorol. O’r rhain, cafodd 17.7% radd A* neu A ym mis Tachwedd 2018 o gymharu ag 11.11% yn 2017 
  • O’r 3,290 o fyfyrwyr a wnaeth sefyll arholiad TGAU Saesneg Iaith ym mis Tachwedd y llynedd, cafodd 6.4% ohonynt radd A* neu A o gymharu â 3.2% o’r 11,716 a wnaeth sefyll yr arholiad yn 2017. GCSE English Language saw 6.4% of the 3,290 students who sat the exam in November last year achieve an A* or A grade compared with the 3.2% of the 11,716 who took the exam in 2017. 
  • Yn achos TGAU Cymraeg Iaith, mae nifer y myfyrwyr a wnaeth sefyll yr arholiad – 185 o gymharu â 502 ym mis Tachwedd 2017 – yn golygu ei bod hi’n anodd gwneud cymariaethau ystyrlon rhwng y ddwy set o ganlyniadau. Yn ôl yr ystadegau, cafodd 3.2% radd A* neu A yn 2018 o gymharu â 7.8% y flwyddyn flaenorol. 

Nid yw proffil y myfyrwyr a wnaeth sefyll arholiadau TGAU mathemateg fis Tachwedd diwethaf yn gynrychioliadol o’r cohort cyfan, gan fod canlyniadau’r bobl ifanc 16 oed yn awgrymu y cafodd mathemategwyr gallu uwch eu cofrestru’n gynnar. 

“Gall hyn gael goblygiadau ar gyfer canlyniadau’r haf nesaf gan nad yw’n debygol y bydd myfyrwyr gallu uwch hyn yn cael eu cofrestru ar gyfer arholiadau’r haf. Gallai hyn olygu gostyngiad yng nghanlyniadau’r haf o gymharu â blynyddoedd blaenorol pan gânt eu cyhoeddi ym mis Awst”, dywedodd Mr Blaker. 

Gellir gweld trosolwg o’r canlyniadau yma